Anna Mäkipää

Kaikilla lienee jonkinasteisia havaintoja ns. naisten ja miesten aloista: naiset lähtevät hoitoalalle ja miehet raksatyömaille. Ilmiötä kutsutaan segregaatioksi eli töiden, koulutusalojen ja tehtävien jakautumiseksi miesten ja naisten töiksi. Tutkimusten mukaan eri alojen välinen segregaatio on Suomessa erittäin jyrkkää verrattuna muihin Euroopan maihin. Ammatillisessa koulutuksessa segregaatio on jyrkempää kuin korkea-asteella.

“Mitä haittaa siitä voi olla? Naisilla nyt tunnetusti on parempi hoivavietti”, kuulee aina silloin tällöin lausuttavan edelleen tällä valistuneella 2010-luvulla. Stereotypiat miesten ja naisten ammateista sekä tytöille ja pojille sopivista töistä elävät vahvana ainakin tilastojen valossa. Sen lisäksi tiedetään, että myös työtehtävät jakautuvat. Keskuskauppakamarin (2017) mukaan suomalaisten 125 pörssiyhtiön johdossa on yhdeksän naista. Mitä haittaa alojen ja tehtävien eriytymisestä siis on?

Pienenevien ikäluokkien ja kiristyvän huoltosuhteen väijyessä on tärkeää, että saamme oikeat tyypit tekemään oikeita tehtäviä. Segregaatio onkin esteenä osaamisen oikealle kohdentumiselle, ja se rajoittaa koulutusvalintoja ja ylläpitää sukupuolistereotypioita. Lisäksi sillä on vaikutuksia kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen työmarkkinoilla, kun toisilla aloilla on työvoimapulaa ja toisilla tekijöitä työttömänä. Myös eri alojen väliset palkkaerot pitävät pintansa sitkeästi. Lisäksi tiedetään, että sukupuoleltaan vähemmistöä edustavien opiskelijoiden keskeyttämisluvut ovat keskimääräistä suurempia segregoituneilla koulutusaloilla.

Paljon on kuitenkin tehtävissä segregaation purkamiseksi: stereotyyppistä ajattelua on tehtävä näkyväksi ja purettava, koulujen ja työpaikkojen käytäntöjä ja toimintakulttuureja on tarkasteltava kriittisesti. Opinto-ohjausta niin perus- kuin toisellakin asteella tulee kehittää niin, että stereotypiat osataan tunnistaa ja huomioida. Oppi- ja muiden materiaalien kuvitukseen pitää kiinnittää huomiota niin, etteivät ne vahvista sukupuolistereotypioita. Työelämässä on toimittava tasa-arvolain mukaisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäen.

Segregaation purkaminen ja tasa-arvon edistäminen niin koulu- kuin työelämässäkin takaa sen, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana ja toimia hyvin edellytyksin.

 

Anna Mäkipää

Kirjoittaja on Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n pääsihteeri.

 

Facebook: https://www.facebook.com/makipaa.anna
Twitter: @annamakipaa

Kuva: Salla Merikukka