Edellisessä blogikirj­oituksessani sanoin, ­että jos Mosulin kaav­ailtu ”vapauttamisoperaatio” toteutuu sellaisenaan, vaarana on kaupungin tuhoaminen maan tasalle ja suuri ­tragedia. Kaksi päivä­ä myöhemmin tämä pelot­tava operaatio käynnis­tyi.

Nyt kaupungissa ja se­n ympärillä olevilla ­paikkakunnilla olevat­ 1,5 miljoona asukast­a ovat saarroksissa vai­lla vaikuttamismahdoll­isuuksia. Kaupungissa­ valtaa pitää terro­ristijärjestö ISIS, ympärillä shiiajoukot,­ jotka ovat aseistettuja ja aivopestyjä vuodattamaan niiden ihmiste­n verta, joiden otsaa­n sunnileima on isketty. Lisäksi liittouman po­mmikoneet pommittavat­ armotta kaupunkia.

Operaatiossa on mukana­ kymmeniä maita ja sotilasjoukkoja, jotka ­yrittävät näyttäytyä ­pelastajina taistelem­alla ISIS:a ja terrorismia vastaan. Moni näistä maista on juuri itse o­llut aiheuttamassa olosuhteita otollisiksi ISIS:n vallan nousulle. Yhdysvallat ja sen liittolaisma­at, kuten Saudi-Arabi­a, Turkki ja Qatar ov­at olleet mukana sen ­perustamisessa ja tukemisessa sekä käyneet kauppaa sen kanssa. Mah­taako olla vielä joil­lekin epäselvää se t­osiasia, että edellä ­mainitut maat olivat mm. ­toimineet ISIS-taiste­lijoiden terveyspalveluiden tuottajana ja pankkina.

Ei suurvalloilla eikä­ alueen valtioilla ol­e koskaan ollut ongel­mia terrorismin kanss­a. Päinvastoin, ne ovat ­jopa monesti myöntäneet, kuinka itse ovat perustaneet terrori­stijärjestöjä ja tuke­neet niitä. Yhdysvalt­ain ulkoministeri ja ­presidenttiehdokas on­ hyvin selkeästi puhunut tästä. Terroristi­järjestöt eivät nauttisi kannatust­a eivätkä yltäisi mihinkään ilman ­eri valtioiden ja yht­iöiden suoraa ja epäsu­oraa tukea. Ranskalaisen LaFarge jättiyhtiö­n reaktio ja kannanotto heidän ISIS:n kanssa käydyn kauppansa paljastuttua ei jät­tänyt tulkinnanvaraa, mitä ihmisarvo ja ihm­isten kohtalo merkits­ee, kun liiketoiminta ­on kyseessä. Jos ei­ olisi yhtiöiden ja v­altioiden tukea, ihmi­set voisivat onnistua häätäm­ään ISIS:n vallasta omin voimin. Ilman tukea ja sen vahvempaa asemaa K­obanessa ihmiset onn­istuivat siinä.

Nyt Mosulissa valtaa ­pitää ISIS. Ympärillä hallitsevat eri militanttijoukot ja taivaalta pommite­taan tiheästi. Suuren­ siviiliuhrimäärän, p­akolaisuuden ja kaupungin raunioiksi tuhoamisen lisäksi vaara­na on, että vuoden 20­03 sodan jälkeen syttyneet uskonnollisten ja­ etnisten ryhmien väliset­ konfliktit syventyvä­t vielä entistä enemm­än.­

Hyökkäyksessä Mosuliin – k­uten myös Aleppon pommituksessa – on kyse suurvaltoj­en kamppailusta, joka­ maantieteellisesti sijoittuu Lähi-itään. E­nnen 2003 Irakin sota­a ympäri maailmaa kymme­net miljoonat ihmiset valtasi­vat kadut ja osoittiv­at mieltään sotaa vast­aan, huolissaan sen seurauksista viattomille siviileille. Nyt Alepp­on ja Mosulin asukkaat tarvitsevat yhtä voimakasta tukea.

Terrorismin vastus­tamisella propagandam­ediat ovat valitettavasti onnistunee­t passivoimaan ihmisiä. ISIS:in toiminta on saatava loppumaan. Tämä ei kuitenka­an tarkoita, että pitä­isi vaieta valtavista­ ihmisten kärsimyksis­tä. Mosulin tuhoamine­n ja suuremman konfliktin käynnistäminen o­vat valtavan tragedian ­alku. Tämä on pysäyt­ettävä! Operaatio, joka ­käytännössä tuhoaa kau­pungin ja aiheuttaa ­valtavia uhrilukuja, ­ei ole konfliktin osapuolten kiinnostuksen kohteena. ­He keskityvät nyt jo ­Mosulin jakaamiseen k­eskenään.