Puoluekokouksen linjaukset

Vasemmistoliitto on puoluekokouksessaan kesäkuussa 2016 linjannut IT-poliittiseksi tavoitteikseen vuosille 2016-2019 seuraavasti:

”Automatisaation ja teknologian kehityksen hyödyt tulee jakaa kaikkien kesken, ei vain tuotantovälineiden omistajien. On tuettava avointen IT-ekosysteemien luontia – sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on luotava ja noudatettava kansallisia ja kansainvälisiä tietoteknisiä standardeja, suosittava avoimen lähdekoodin, avoimen datan ja avointen rajapintojen luontia ja käyttöä käyttäjäystävällisesti.”

”Muutetaan valtion ja kuntien IT-hankintapolitiikkaa siten, että uudet ohjelmistot hankitaan lähtökohtaisesti avoimena lähdekoodina ja avoimilla rajapinnoilla. Tämä luo uutta pienyrittäjyyttä, työtä ja osaamista Suomeen, pitää kustannukset hallinnassa, ja estää toimittajaloukkuja.”

”Julkishallinnon tulee uudistaa toimintaansa digitalisaatiota ja uutta teknologiaa hyödyntävillä järjestelmillä. Digitalisaatio ei saa johtaa palveluiden saatavuuden tai laadun heikkenemiseen. Palveluiden digitalisaation yhteydessä arvioidaan puolueettomasti uudistuksen vaikutukset palveluiden laatuun ja saatavuuteen.”

”Lähtökohtaisesti julkishallinnon tuottama tieto ja päätöksentekoa koskeva informaatio on julkaistava avoimena anonymisoituna datana avointen rajapintojen kautta”

”Uusiksi työkaluiksi digitaalisilla työmarkkinoilla tulee ottaa työn jakaminen digitaalisten ratkaisujen avulla, työaikapankit, verotus, sosiaaliturva, reaaliaikainen verotus sekä joustavampi perustulototeutus.”

”Kaikki julkishallinnon tuottama tieto ja päätöksentekoa koskeva informaatio on julkaistava anonymisoituna datana avointen rajapintojen kautta. Kansalaisjärjestöt, yritykset ja muut julkishallinnon osat voivat käyttää ja edelleen rikastaa jaettavaa dataa. Tämä mahdollistaa yhä uudet kansalaispalvelut ja demokraattisen osallistumisen muodot, sekä luo uuden yhteisresurssin luovalle yritteliäisyydelle.”

”Julkishallinnon tulee systemaattisesti uudistaa ja avata toimintaansa uutta teknologiaa hyödyntävillä järjestelmillä ja työn tekemisen muodoilla. Järjestelmien on oltava avoimeen lähdekoodiin perustuvia, yhtenäistä arkkitehtuuria toteuttavia ja avoimia rajapintoja tukevia. Tämä tuottaa säästöjä lisenssikustannuksissa sekä myös toiminnan tehostumisella prosessien yhtenäistyessä. Kustannussäästön lisäksi laitteiden käyttöiän pidennys pienentää myös ekologista jalanjälkeä.”

”Digitaalisten taitojen merkitys kasvaa, joten näiden taitojen opettaminen tulee turvata kaikille.”

”Aseistuksen lisääminen tai valvonnan ja suoranaisen vakoilun ulottaminen kaikkien yksityiselämään eivät lisää turvallisuutta, koska ne eivät poista turvattomuuden syitä. Parhaiten ihmisiä suojelee tasa-arvoinen ja demokraattinen yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on yhdenvertaiset ihmisoikeudet ja jossa ihmisten pahoinvointia ja turvattomuutta ennaltaehkäistään.”

”Julkisen vallan on edistettävä kansalaisten yhdenvertaisuutta myös yhteiskunnan digitalisoituessa sekä turvattava peruspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus teknologiariippumattomasti. Kansalaisten tekninen massavalvonta ei lisää turvallisuutta. Demokratian ja ihmisoikeuksien pitää toteutua myös verkossa.”

Vasemmistoliiton tavoitteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä http://www.vasemmisto.fi/politiikka/ohjelmat/vasemmiston-tavoitteet-2016-2019/

Puoluevaltuuston linjaukset

Puoluevaltuusto on kerännyt 2017 kuntavaaleihin “100 ideaa parempaan kuntaan”, jonka IT-politiikkaa koskevat linjaukset ovat:

“80. kunnat huomioivat digitaalisia palveluja ja koulutusta järjestäessään myös ne ihmisryhmät, jotka eivät syystä tai toisesta voi käyttää digijärjestelmiä, järjestämällä palvelut myös ei-digitaalisina.

81. kunnat tarjoavat kansalaisille koulutusta digitaalisten palveluiden käytössä ja varmistavat, että esimerkiksi koulut pystyvät järjestämään kaikki oppimisessa vaadittavat elektroniset laitteet jokaiselle niitä tarvitsevalle oppilaalle.

82. kunnat lisäävät avoimen datan ja avointen rajapintojen käyttöä.

83. it-hankinnoille määritellään selvät tavoitteet, suositeltavat laite- ja ohjelmistostandardit. Hankinnoissa painotetaan avointa lähdekoodia, avoimia järjestelmiä sekä vastuunäkökulmia.”

100-ideaa löytyy kokonaisuudessaan https://100ideaa.fi/vasemmiston-100-ideaa/

Puoluehallituksen linjaukset

Puoluehallitus hyväksyi syyskuussa 2018 tulevaisuusohjelman, jossa on linjattu IT-politiikasta seuraavasti:

”Toteutetaan kunnianhimoinen tekoälyohjelma, joilla tähdätään maailman kärkeen robotisaation ja digitalisaation soveltamisessa.”

”Edistetään avoimen datan, avoimen lähdekoodin ja avoimien rajapintojen luomista ja hyödyntämistä kaikkialla yhteiskunnassa.”

”Kootaan tietoa eri tavoista turvata paremmin kansalaisten oikeuksia hallinnoida omia tietojaan Omadata-periaatteen mukaisesti ja edistetään tavoitetta niin kansallisessa kuin kansainvälisessä sääntelyssä.”

”Perustetaan selvitysryhmä avoimen lähdekoodin käytön lisäämisestä valtion ja kuntien hankinnoissa ja sitä minkälaisia muutoksia valtion ja kuntien toiminnassa sen seurauksena tulisi tehdä.”

”Koska kansalaisilta edellytetään yhä enenevissä määrin sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja itsenäistä verkkoasiointia, kehitetään avoimena lähdekoodina kaupallisesti riippumaton työkalu sähköiseen tunnistautumiseen asioinnin mahdollistamiseksi. Työkalun on mahdollistettava avustajan/edunvalvojan asettaminen kansalaisen tätä halutessa. Valtion tulee edellyttää kaupallisilta palveluntarjoajilta rajapintaa, jonka kautta tunnistautuminen henkilötietojen hallinta onnistuvat myös tällä julkisena palveluna tarjotulla työkalulla.”

Puoluehallitus on hyväksynyt 2015 keskusteluasiakirjan tietoyhteiskunnasta, joka ottaa laajemmin kantaa yhteiskuntaan digitaalisessa murroksessa. Ohjelma löytyy puolueen kotisivuilta http://www.vasemmisto.fi/politiikka/ohjelmat/muut-ohjelmat-ja-asiakirjat/ ja suoraan https://www.dropbox.com/s/625zmeam51zntp2/tietoyhteiskunta_VALMIS.pdf?dl=0