Vasemmistoliiton vaalivoitto saattaa yllättää. Vasemmistoliitto torjuu leikkauslistat. Vaadimme 3-4 miljardin elvytysohjelmaa tulevan hallituksen tieksi ulos syvenevästä taantumasta. Vasemmistoliiton tulee vaalivoiton jälkeen valmistautua näyttämään suuntaa sosiaali- ja terveysuudistuksen umpisolmujen avaamisessa. Vaalikentillä vaaditaan toimivien terveyspalveluiden rakentamista niin että terveyskeskuksiin päästään ja terveys- ja tuloeroja ryhdytään oikeasti kaventamaan.

Vasemmistoliiton tulee tähdätä vaalien jälkeiseen punamultahallitukseen, jossa se tavoittelee peruspalveluministerin paikkaa, joka rakentaa tiekartan ulos julkisten terveyspalveluiden halvaannuksen tilasta. Seuraavassa ajatuksiani siitä mitä uuden peruspalveluministerin tulisi tehdä ensimmäisinä työviikkoinaan:

Terveyskeskuskäynnit maksuttomiksi kaikille vuoden 2016 alusta

Se voitaisiin toteuttaa sairausvakuutuslain pienellä muutoksella, jossa sairausvakuutus korvaisi kunnalle terveyskeskusmaksuina perittävään potilaan omavastuuosuuden terveyskeskuskäynnistä. 1,6 miljoonan työterveyspotilaan sairaanhoitokäynneistä KELA korvaa työnantajalle 50 %, terveyskeskusmaksun korvaaminen kunnille KELA:n kukkarosta olisi pieni summa tasa-arvoisen julkisen palvelurahoituksen suuntaan. Mutta se lopettaisi työelämän ulkopuolella olevien pienituloisten syrjinnän.

Peruspalveluministerin tulee nimittää työryhmä valmistelemaan terveyserojen kaventamisohjelmaa

Painopiste työryhmän toimeksiannossa tulee olla niiden asiakkaiden ja potilaiden aseman parantaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina, joilla on suuria vaikeuksia päästä palvelujen piiriin. Heitä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, turhautuneet ja katkeroituneet pitkäaikaistyöttömät ja yksin asuvat vanhukset. Työryhmän jäseniksi tulisi nimetä maan parhaat köyhyys- ja terveyserojen sosiaalisia taustatekijöitä kartoittaneet tutkijat.

Sote uudistuksen jatkovalmistelun käynnistäminen maakuntamallin pohjalta

Tausta-aineistona olisi edellisen hallituksen aikana tehty taustatyö kohti integroitua palvelumallia ja yksikanavaista palvelujen rahoitusta. Terveyskeskusten palveluja tulee vahvistaa niin että potilas pääsee lääkäriin. Terveyskeskusten ulkoistukset on purettava valtakunnallisella päätöksellä. Peruspalveluja on turvattava riittävästi kuntatasolla ja ikäihmisten hoivapalvelut saatava toimimaan tehokkaasti.

Pitkäaikaistyöttömien työllistämisohjelman valmistelun käynnistäminen yhdessä työministerin kanssa

Tavoitteena tulee olla kuntien ja valtion vastuunjaon pallottelun lopettaminen. Ohjelmassa tulee purkaa työelämän ulkopuolelle syrjäytettyjen toimeentuloloukut ja parantaa mahdollisuudet päästä takaisin työelämään luomalla uusia työpaikkoja julkisten palvelujen ohella pienyrityksiin ja osuuskuntiin.

Neuvottelut kolmikannan eli työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa 1000 euron verottoman minimieläkkeen ja perusturvan aikaansaamisesta ja työkyvyttömien pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle pääsyn helpottamisesta

Toimenpideohjelmalla tulee lopettaa kymmenien tuhansien epäinhimillisyyden olotilaan ajettujen pitkäaikaissairaiden ja vammaisten rakenteellinen syrjintä.

YK:n vammaisten yleissopimuksen ratifioinnin esteenä olevien lainsäädäntöpuutteiden korjausesityksen tuominen pikaisesti eduskunnan käsittelyyn

Edellisen hallituksen ohjelmassa oli vammaissopimuksen ratifioinnin esteenä olevien vammaisia syrjivien lakipuutteiden korjaaminen. On kansallinen häpeä, että hyvinvointivaltio Suomi ei ole kyennyt sopimusta ratifioimaan toisin kuin suuri osa muista sivistysvaltioista. Tämä häpeätahra on korjattava viipymättä