Liitän alle kaikki tekemäni sosiaali- ja terveysaiheisiin liittyvät aloitteet sitten 2017, jolloin aloitin kaupungin valtuutettuna.  Listalla myös sisäilma-aiheisia aloitteita.  Nämä siis valtuustoaloitteita, listasta puuttuu muunlaiset aloitteet, kuten yritykset saada kielilisää ja koronabonus sotehenkilöstölle.

Aloitteeni ovat johtaneet mm sosiaalitoimen päällikön vaihtoon ja uuden koulukeskuksen rakentamiseen.

Välittämisen lisäksi myös toimin ja toteutan <3
Minua voi äänestää Varsinais-Suomessa numerolla 56.

aloite tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä ennen sote-uudistusta

aloite saariston ensiapuvalmiuden turvaamisesta

aloite aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista

aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista

aloite julkisten tilojen sisäilmaongelmista

aloite Kiikarin toiminnassa tapahtuneiden johtotason laiminlyöntien tutkimisesta

aloite suomenkielisen yläkoulun väistötilojen hankkimista varten

aloite Kunnantuvan sisäilmaongelmien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta täysimittaisena

aloite vakiopaikan varaamisesta Karinakodin saattohoidossa

aloite suolistosyöpien seulontojen aloittamisesta yli 60- vuotiaille

aloite perintätoiminnan lopettamisesta Lindorffilla

aloite Kombin ylimääräisten kurssipaikkojen tarjoamisesta vähävaraisille kunnan kuntouttavana toimintana

Valtuutettu Lotta Laaksosen ym. aloite tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä ennen sote-uudistusta

”Paraisten vanhustenhuoltoa on kritisoitu valtakunnan uutisissa ja tilanteeseen on puututtava. Vanhustenhuolto pitää saada kuntoon ennen soteuudistusten voimaan astumista.

Meidän tulisi ennen sotea saattaa vanhusten asiat kuntoon.  Tällä hetkellä 22 henkilöä jonottaa tehostettuun palveluasumiseen.  Tämänhetkisessä tilanteessa useimmiten ostetut palvelut ovat kalliita.  Voi tuntua tarpeettomalta tässä kohtaa panostaa soteen, mutta juuri nyt on viimeinen hetki kaupunkina vaikuttaa tilanteeseen.

Odotamme tällä hetkellä soteuudistuksen alkamista ja kaupunki on panostamassa 800 000e toimistohenkilökunnan siirtämiseksi Malmkullaan.  Tässä ei ole mielestämme juurikaan järkeä.

Meidän täytyy laittaa sosiaalipuolen asiat kuntoon siten, että soten siirtyessä pois kaupungilta tilanne on mahdollisimman hyvä.  Suuremmassa kokonaisuudessa Paraisten asioita ei todennäköisesti enää lähdetä parantamaan, palvelut tulevat keskittymään yhä vahvemmin sotealueen maantieteelliseen ytimeen ja erityisesti kaksikielisenä erityisalueena on tärkeää, että  meillä on omassa kaupungissa riittävät tilat ja resurssit sotepalveluissa, erityisesti vammais- ja vanhusten-huollossa.  Käytännössä vanhusten siirtäminen kauemmas voi esimerkiksi erottaa pariskuntia tai palveluja ei enää saa ruotsinkielellä.  Ikärakenteemme mukaan paikkoja tullaan tarvitsemaan yhä enemmän jatkossa.

Esitys: Tehostetun palveluasumisen paikkoja pitää lisätä tuntuvasti ennen soteuudistusta, jotta  kaupunkimme palvelut tullaan turvaamaan myös jatkossa.

Lotta Laaksosen ym. aloite saariston ensiapuvalmiuden turvaamisesta

”Saariston ensiapupalvelut turvattava

Tällä hetkellä saariston ensiapupalvelut ja välineistö on lähinnä (kylä)yhdistysten ja aktiivisten asukkaiden ylläpitämiä resursseja. Kuitenkin etenkin turistikauden aikana, mutta myös sesongin ulkopuolella välineistöä tarvitaan kautta saariston. Tarve tulisi kartoittaa ja reagoida puutteisiin. Esimerkiksi defibrillaattoreita ei löydy riittävän taajaan tai yleisesti liikennöidyiltä saarilta ja tämänhetkinen laitteisto on kolmannen sektorin tai yksityisten ylläpitämää.

Pelastussuunnitelmat tulee laatia saariston osalta niin, että onnettomuuksien sattuessa toiminta on selkeää. Tarvittaessa tässä voi osallistaa kuntalaisia.

Ehdotus:
Saariston ensiapuvalmius tarkistetaan ja ensiapuvälineistöä sekä defibrillaattoreita hankitaan vilkkaimmin liikennöityihin ja keskeisiin kohteisiin.”

Valtuutettu Lotta Laaksosen ym. aloite aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista 

”Taustaa aloitteeseen: 

Minuun on valtuutettuna ottanut yhteyttä useampi sosiaalityöntekijä sekä aikuissosiaalityön että lastensuojelun puolelta. Olen myös haastatellut yli kymmentä työtekijää, monien eri alojen ammattilaisia niin lastensuojelun kuin aikuistyönkin puolelta. Viesti on ollut yhteneväinen, työntekijöiden esimiehille antamaa palautetta ei oteta vastaan ja ongelmien syyt käännetään alaisista johtuviksi. Sosiaalityön johto ei tunnu ymmärtävän, että työtä tulisi kehittää asiakastyön näkökulmasta sosiaalihuoltolain mukaiseksi, jotta sosiaalityö toteutuisi, niin kuin sen pitäisi. 

Kunnanvaltuutettuna minun on velvollisuus puuttua epäkohtiin, joista olen nyt yhteydenottojen myötä kuullut. Ongelman mittakaavaksi kerrottakoon, että pahimmillaan yhtä aikaa sairaslomalla on ollut 13 sosiaalipuolen työntekijää ja 3 viime vuoden aikana on irtisanoutunut 18 työntekijää. Nykyisessä tilanteessa on erittäin kyseenalaista, kyetäänkö vastaamaan lain asettamiin vaatimuksiin, mitä lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki, hallintolaki ja asiakaslaki asiakastyön toteutumisesta määrittävät. 

2016: 4 kaupungin sosiaalityöntekijää – 3 lastensuojelun, 1 aikuistyön puolelta – irtisanoutui protestina esimiestyön epäkohdista. Irtisanoutuessaan he tekivät myös ilmoituksen aluehallintovirastoon. Irtisanoutumisen syy oli, että työntekijät kokivat, etteivät voi työskennellä nykyisen johdon alaisuudessa, koska johto ei ota vastaan palautetta. 

Kaupunginjohto on linjannut, että vika on työntekijöissä. Näistä irtisanoutuneista työntekijöistä 3 on nyt Kaarinan kaupungin palveluksessa ja he viihtyvät työympäristössään hyvin ja ovat arvostettuja työntekijöitä. Emme voi väittää, että heidän ammattitaidossaan olisi puutteita. Heidän protestiaan ei ole otettu vakavasti, eikä asiaa ole tutkittu riittävästi. Irtisanoutuneet työntekijät olisi ehdottomasti pitänyt haastatella ja kuulla ja heidän esiin tuomiin syihin puuttua. 

Irtisanoutumisten vuoksi päätettiin, että pitää tehdä työhyvinvoinnin kartoitus. 

Kyselyn toimitti kaupunginjohtaja ja työsuojelupäällikkö toimialajohdolle, josta sitä ei kuitenkaan jaettu sellaisille työntekijöille, joiden mielipide olisi voinut paljastaa johdon toiminnan epäkohtia. Tästä tehtiin avoin liite, jossa luottamukselliset lausunnot tulivat julkiseksi, luottamuksellisuuden pitäisi aina säilyä, tästä johtuen kaupunginhallitus teki päätöksen, että ulkopuolinen henkilö tekee vastaavan kyselyn. 

2017: Päivi Nordin toteutti vastaavan kyselyn, jonka kaupunginjohtaja ja työsuojelupäällikkö olivat tehneet. Palaute on käsitelty sosiaalilautakunnassa ja kaupunginhallituksessa valtuustokauden viimeisimmissä kokouksissa, mutta mitään palautetta ei ole välitetty työntekijöiden tietoon. Nordin on tarjoutunut tulemaan kertomaan tulokset myös koko henkilökunnalle, mutta tilaisuutta tähän ei ole järjestetty. 

Nordinilta tilattiin myös sosiaalipalvelujen IIP-kartoitus (Investors in People -auditointi hyvästä henkilöstöjohtamisesta, miten henkilöstöjohtaminen toteutuu, mitkä ovat kehittämisen paikat ja missä vahvuudet). Kartoitukseen liittyvä kehittämissuunnitelma on raportoitu eteenpäin hallitukselle 2017, mutta ei ole tietoa, onko sitä viety käytäntöön. Kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi muun muassa johtamista, esimiestyötä, työyhteisötaitoja ja osallistavia menetelmiä. Nyt on noussut perusteltu huoli, mitä asioille on tapahtunut sen jälkeen? Ja huoli siitä, onko kehittämiseen tartuttu? Muuten tällaisilla selvityksillä ei ole mitään merkitystä, jos ne eivät johda toimenpiteisiin ja muutoksiin. 

Irtisanoutumisten ja työuupumussairastumisten jatkuvasti kasvava määrä kertoo siitä, että merkittävää muutosta ei ole tapahtunut. On epäselvää, mikä on kenenkin viranomaisen vastuu – kaupunginjohtajan, toimialajohtajan ja 

2018: Kävi ilmi, että kaupunki ei ole käsitellyt ollenkaan aluehallintoviraston huomautusta puutteista asiakastyössä, se ei näy missään pöytäkirjoissa – ei sosiaalilautakunnassa, eikä hallituksessa. On myös todellinen ongelma, että lukuisat aluehallintovirastoon tehdyt valitukset eivät johda mihinkään toimenpiteisiin niin kauan, kuin johto vain puolustelee toinen toisiaan, eikä ole valmis tutkimaan omia toimitapojaan ja muuttamaan toimintatapojaan. 

Aivan viime aikoina on edelleen tullut useita uusia irtisanoutumisia ja sairaslomia, lisäksi moni työntekijä on haastatteluissa maininnut etsivänsä uutta työpaikkaa tai suunnittelevansa irtisanoutumista. Tämä, sekä Nordinin raportti ja alaisten palaute, viittaa aivan suoraan johdon vaikeuksiin. Näitä tosiasioita ei voi peitellä ja niistä ei voi olla välittämättä. Odotammeko me, että koko Paraisten sosiaalitoimi irtisanoutuu, ennen kuin myönnetään missä vika on? 

HAASTATTELUISSA USEIN ESIIN NOUSSEITA TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA ESIMIESTOIMINNASTA: 

Työn alkaessa ei ole kunnon perehdytystä
Työntekijöitä ja työntekoa ei arvosteta, ei luoteta alaisiin
Työntekoon tarvittava tieto ei kulje työntekijöille
Esimies ei näe kokonaisuutta ja puuttuu liian myöhään
Tarvitaan moniammatillista henkilökuntaa
Esimies ei tunne alaan liittyvää lainsäädäntöä, hänen pitäisi myös ymmärtää asiakashaastattelu ja osata kirjaaminen
Vastuualueet on sekaisin
Työntekijä, joka on ottanut luottamusmieheen yhteyttä, on saanut johdolta huudot niskaansa
Työtekijät, jotka ovat vieneet asioita eteenpäin, on vaiennettu
Esimies syyttää alaisiaan omista virheistään
Alaisia ei päästetä heidän työn kannaltaan tärkeisiin kokouksiin
Kutsut olennaisiin kokouksiin saattavat tulla aivan liian lyhyillä varoitusajoilla 

On valloillaan pelon ilmapiiri, ihmiset eivät uskalla kertoa asioista omilla nimillään. Se kertoo paljon johtajuudesta. Paraisilla on ollut monta erinomaisen työhistorian omaavaa työntekijää, jotka ovat nyt irtisanoutuneet. Päteviä työntekijöitä käy toteamassa, että hommat ei toimi ja lähtee koeajalla pois. Uusien työntekijöiden löytäminen irtisanoutuneiden tilalle on nyt todella haastava tehtävä. 

ÅU 23.3.2018: Perheasiantuntijat ovat saaneet tarpeekseen kaupungin vastuun kiertämisestä. Esimerkiksi koulukuraattorit eivät voi tehdä työtään, koska sosiaalipuoli ei toimi ja koko ajan vaihtuu, perheet ei saa apua, hyvät työntekijät lopettaa, lapset kärsii, perheet kärsii. Vaikenemiskulttuuri kaupungin sisällä on johtanut siihen, että viranomaiset eivät pysty tekemään työtään lain vaatimalla tavalla. 

ÅU 24.3.2018: Patrik Nygrén vetäytyy vastuusta. Hän vastaa, ettei näe työskentelytapoja itse, eikä voi todistaa mitä tapahtuu. Hän ei näe, että ongelma olisi johdossa tai esimiestyössä: ”Rehellisesti sanottuna en tiedä, olen voimaton.” Hän ilmoittaa luottavansa Paula Sundqvistiin – jonka nimi on jatkuvasti tullut esiin työntekijöiden haastatteluissa liittyen epäpätevään johtamiseen ja Merja Fredrikssoniin, jonka toiminnasta on myös tullut kritisoivaa palautetta ja epäluottamusta työntekijöiden puolelta. Kaupunginjohtaja selvittää, ettei pysty puuttumaan ongelmaan. Kaupunginjohtaja tekee suuren moraalisen virheen, koska hän jättää täysin huomioimatta sosiaalityöntekijöiden erittäin raskauttavan palautteen. 

Tässä on suuri ristiriita. 23.3. jutussa puhuu taidokas ammattilaisten joukko, silti kaupunginjohtaja tyrmää täysin painavan kritiikin. Valtuusto ei voi sivuuttaa alaisilta tullutta palautetta sillä, että kaupungin johto kuittaa, että johdossa ei ole ongelmaa. 

Vuonna 2018 johtaminen ei tapahdu enää vyötä kiristämällä. Organisaatiokaavio pitää ymmärtää niin päin, että kunnanjohto on alimmaisena vahvana tukipilarina, johon koko kunta – työntekijöistä asiakkaisiin voi luottaa. Yhteiskunnalliset rakenteet ovat kuntalaisia varten, esimiehet työntekijöitä varten, ei toisin päin. 

Kuntatyössä työn tulos näkyy kuntalaisten hyvinvoinnista. 

Tällä hetkellä Paraisten sosiaalityön tila on katastrofaalinen. Työntekijöitä on viimeisen 3 vuoden aikana irtisanoutunut lukuisia ja monet ovat suunnittelemassa irtisanoutumista tällä hetkellä. Sosiaalityö on kunnan tärkeimpiä toimintoja ja monet vaikeissa olosuhteissa olevat perheet ovat tällä hetkellä erittäin haavoittuvassa asemassa. Tilanne on kestämätön 

ja samalla laiton. 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite on arvioida aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuutta seuraavin keinoin: 

Päivi Nordinin tekemän raportin kuuleminen, seurantakartoituksen tulosten selvittäminen. 

Pitää selvittää työtekijöiden sairaslomien määrät ja syyt ja ottaa vakavasti työntekijöiden kertomukset. 

Irtisanoutumisten syyt alkaen 2015 pitää selvittää ja kaikki entiset työntekijät haastatella irtisanoutumisen syistä. 

Työhyvinvoinnin kartoitus tulee tehdä vuosittain ulkopuolisen tahon toimesta. 

Kaupunginjohdon, toimialajohdon, henkilöstöpäällikön ja kaikkien asianosaisten tulee sitoutua kehittämissuunnitelman toteuttamiseen. 

Valitaan henkilö, joka seuraa kehittämissuunnitelman toteutumista. 

Työtilanne on niin paha, että se on suorastaan laiton. Pitää selvittää, onko jonkun/joidenkin johdon henkilöiden irtisanominen välttämätöntä tilanteen parantamiseksi. 

Asia on käsiteltävä kiireellisenä.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista 

”Paraisten vuodeosaston henkilökunta kärsii remontista huolimatta edelleen sisäilmaongelmista, jotka tulisi kiireellisesti tutkituttaa ja korjata. Jotkut potilaat ja työntekijät saavat edelleen voimakkaita homealtistusoireita. Tilanne pitää korjata kiireellisenä.” 

”2014 perustettiin kotisairaala purkamaan siirtoviivejonoja tilanteessa, jossa potilas ei enää tarvitse erikoissairaanhoitoa, vaan siirretään oman terveyskeskuksen vuodeosastolle jatkohoitoon. Koska osastolla ei tuolloin useinkaan ollut tilaa, potilaat jäivät Tyksiin hoitoon, 

mistä aiheutui siirtoviivesakkomaksuja. 2014 kesällä lopetettiin ilta- ja viikonloppupäivystykset ja myös tätä kautta siirtyi poliklinikkapotilaita kotisairaalaan viikonloppuisin. Kotisairaalan sairaanhoitajat toimivat potilaiden kodeissa tarjoten akuuttia lyhytaikaista sairaanhoitoa kotona. Kotisairaalaan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. 

Paraisten kotisairaalassa on erittäin ammattitaitoiset sairaanhoitajat töissä. Heillä on kokemusta vaativista sairaanhoidon tehtävistä aiemmalla työurallaan. Olemme kaupunkina menettäneet rahaa siinä, että emme ole ottaneet resurssejamme kunnolla käyttöön, vaan sen sijaan, että olisimme tarvittaessa käyttäneet heidän ammattitaitoaan paikkaamaan poliklinikan akuutteja kiiretilanteita, kuten kausi- ja punkkirokotusten antamiset, saneluiden puhtaaksi kirjoittamiset, sairastodistusten kirjoittaminen flunssakausina ja hoidontarpeen arvioinnit. Olemme palkanneet ulkopuolisia sijaisia ja kärsineet työvoimapulasta, kun olisimme voineet säästää käyttämällä olemassa olevia resursseja. Kotisairaala on ajettu ahdinkoon aiemman huonon johtamisen, sisäilmaongelmien, työtilojen puutteen takia. 

Kotisairaalan olojen parantamiseksi tulisi: 

Yhtenäistää maksukäytäntöjä kotisairaanhoidon kanssa – tällä hetkellä esimerkiksi kotisairaanhoidon potilas maksaa itse hoitovälineet, kuten haavasidokset, mutta kotisairaalassa ja vuodeosastolla ei. 

Parempi työtila – kotisairaalalla ei ole omaa toimitilaa, vaan he toimivat ahtaissa väistötiloissa. 

Yhteistyö poliklinikan kanssa, voivat olla poliklinikan apuna, kun on aikaa, ja kirjoittaa puhtaaksi lääkäreiden saneluja. 

Lisäresurssi poliklinikalle – kotisairaalan sairaanhoitajat voisivat tehdä palvelutarpeen arviointeja, tarpeelliset verikokeet, jolloin potilaiden ei tarvitse aina lähteä terveyskeskukseen, mikä ruuhkauttaa turhaan myös terveyskeskusta. 

Potilaiden olojen parantaminen – Folkhälsan, Björkebo, Lilla Ro-hemmet – hoidon tarpeen arviointi viikonloppuisin, kun lääkäri ei ole paikalla ja terveyskeskus on kiinni, verinäytteiden ja tulehdusarvojen ottamiset jne., osa yksityisiä palveluita, joista kaupunki voisi tehdä palvelusopimuksen. 

Inr-näytteiden ottaminen ja marevan-lääkkeen määräämisoikeus kotisairaalan sairaanhoitajille takaisin. 

Esitys kotisairaalan olojen parantamiseksi: 

Järjestetään kotisairaalalle uusi toimitila, terve sisäilma. 

Järkevöittää kotisairaalan sisäiset maksukäytännöt, kuten kontrolliverinäytemaksu, potilaan ei pitäisi maksaa esimerkiksi kontrolliverinäytteen otosta yhtä paljon kuin koko hoitopäivästä. 

Työntekijäresurssien hyödyntäminen tarpeen mukaan ja ruuhka-aikoina. 

Palvelutarpeen arvioiminen ja verikokeiden ottaminen kotisairaalakäyntien yhteydessä. 

 

Luvatun työnvaativuuden arvioiminen ja palkankorotuksen toteuttaminen. lnr-näytteiden ottaminen ja marevan-lääkkeen määräämisoikeus
kotisairaalan sairaanhoitajille takaisin viikonloppuisin, jotta potilaiden ei tarvitse mennä Tyksiin sen vuoksi.
Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi ongelmakohtien korjaamisessa tulee konsultoida työntekijöitä.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite julkisten tilojen sisäilmaongelmista 

”Paraisilla on merkittäviä julkisten tilojen sisäilmaongelmia, joihin puuttuminen on ollut puutteellista ongelman tunnistamisen, hoitamisen ja siitä tiedottamisen suhteen. OAJ:n paikallisjärjestön järjestämässä tapahtumassa tuli tietooni, että Paraistenseudun koulu ja Sarlinska skolan kärsivät sisäilmaongelmista. Henkilökunta on tehnyt aiheesta ilmoituksia jo yli viiden vuoden ajan. Ainakin Paraisten kahdessa suurimmassa koulussa ja terveyskeskuksessa työntekijät ovat saaneet oireita ja tämä tulisi tutkia mahdollisimman pian ja riittävän hyvin. Paraisten suomenkielinen lukio on tutkittu laajalla kuntokartoituksella alku vuodesta ja menossa remonttiin. 

Pahimmillaan sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa elinikäisiä ongelmia asumisen ja työpaikan suhteen ja aiheuttaa vakavia oireita. Ongelma on tunnustettu, mutta vieläkin asiaa hyssytellään, niin kuin oireet olisivat keksittyjä tai satunnaisia. Työterveydenhuollon esimiehet, työsuojelupäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja teknisen osaston päällikkö eivät tunnu suhtautuvan asiaan tarpeellisella vakavuudella ja informaation pohjalta ei ole toteutettu riittäviä tutkimuksiin. Valitusprosessissa on parannettavaa, sillä useista valituksista huolimatta tilanteeseen ei ole puututtu riittävästi. 

Paraistenseudun koulun 28 opettajasta 20 on kertonut saaneensa oireita, kuten nenäverenvuotoa, ihottumaa, äänen käheyttä, erilaisia tulehduksia, nivelvaivoja ja väsymystä. Työssä viihtyvyys kärsii sekä sairastelun, vuodesta toiseen jatkuneen 

altistuksen vuoksi, että myös sen voimattomuuden tunteen vuoksi, joka aiheutuu siitä, että tuntuu siltä, että kaupungissa ei oteta tilannetta vakavissaan. Tänä syksynä oireita on ollut enemmän kuin koskaan aiemmin 

– Paraistenseudun koulussa on oppilaita noin 225 ja työntekijöitä 30.
– Sarlinska skolanissa on oppilaita noin 310 ja työntekijöitä 40.
– Lisäksi terveyskeskuksen vuodeosastolla on 40 työntekijää ja 50 potilaspaikkaa, myös muilla osastoilla on oireilevia työntekijöitä.
– Paraisten suomenkielisessä lukiossa on noin 90 opiskelijaa ja 15 työntekijää. 

Terveyskeskuksen sisäilmaongelmien johdosta teimme valtuustoaloitteen 2.10.2018 § 101. Tällöin aloite koski vuodeosastoa, mutta koko talon tilanne tulisi tutkia, mm. hammashoitolan tilat. 

Tämä tarkoittaa 800 henkilöä eli yli 5% Paraisten väestöstä altistuu tällä hetkellä sisäilmaongelmille tiloissa, jotka ovat kaupungin vastuulla hoitaa. 

14.5.18 on Paraistenseudun koulusta laadittu kuntotutkimusraportti – suppea sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tässä raportissa on mainittu useita korjausehdotuksia ja jotain korjauksia on myös suoritettu, mutta tietoa korjauksista ei olla saatu tekniseltä osastolta useista pyynnöistä huolimatta. 

– Kuntotutkimusraporttia ei ole tuotu suomenkielisen sivistyslautakunnan, eikä sivistyslautakunnan tietoon.
– Suppea kartoitus ei ole riittävä tilanteen vakavuus huomioiden – useat työntekijät ovat saaneet oireita, asiasta on valitettu useiden vuosien ajan. Kartoituksessa on jäänyt huomioimatta mm vanhat rakenteisiin jääneet valumuottilaudat, jotka ovat todennäköinen kasvualusta homeille ja sädesienille. – Tiloissa on suoritettu korjaustoimenpiteitä. Kuitenkaan tiloissa työskenteleviä henkilöitä ei ole informoitu tehtävistä toimenpiteistä ja tehdyistä korjauksista, vaikka kyse on heidän terveydestään.
– Osa korjaustoimenpiteistä on ollut selvästi kosmeettisia, kuten kattovuotokohtien ylimaalaus.
– Tietoja on pyydetty useaan otteeseen, mutta pyyntöihin ei ole vastattu.
– Opettajien vaihtuvuus on kasvanut ja työpaikan vaihtaminen mietityttää useita. 

Emme voi sallia tällaista riskinottoa kuntalaistemme terveyden kanssa. 

THL:n julkaiseman ohjeistuksen 11/2017 mukaan:
Nopea reagointi ja prosessin käynnistyminen, sekä systemaattinen ja hyvin jäsennelty tapa käsitellä asioita alkuvaiheesta asti tuovat toimintaan tehokkuutta. Ilmoituksiin tulisikin reagoida nopeasti ja luoda toimintarutiini siihen, että tapaukset saadaan hoidettua nopeasti. Hyvä yhteistyö ja moniammatillinen asiantuntijoiden yhteinen näkemys tukee päätöksentekoa, jakaa vastuuta päätöksistä ja luo luottamusta myös viestinnällisesti. Erityisesti rehtorin rooli on koulujen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessissa keskeinen. Ulkopuolisia konsultteja käytetään etenkin lisätutkimuksissa paljon, joten myös asiantuntevien ja luotettavien yhteistyötahojen löytäminen on tärkeää. 

Oikea-aikainen ja avoin viestintä tulisi rakentaa ja toteuttaa osana prosessia (infotilaisuudet, vanhempainillat, tiedotus tehtävistä/tehdyistä tutkimuksista, tuloksista, toimenpiteistä jne.). Ongelmien ratkaisemiseen tulisi luoda selkeä prosessi, jonka kaikki vaiheet/sisällöt on eritelty ja kaikissa vaiheissa vastuut, työnjako ja roolit on määritelty selkeästi, myös tiedotusvastuut. 

Paraisten huolestuttavaksi kehittyneen sisäilmaongelmatilanteen pääongelmakohtia ovat: Prosessin kulku, ongelman vakavuuden toteaminen, tiedottamisen prosessikaavio sekä ongelman esille tullessa, että ongelmaa hoidettaessa. 

Valitusprosessi tulee tutkia ja korjata, sillä useista valituksista huolimatta tilanteeseen ei ole puututtu. Valitusten eteenpäin viemisestä tulee muistuttaa työterveydenhuollon ja koululaitoksen koko ketjua aina lautakuntaan saakka, jonne tietoa näistä tutkimuksista ei ole tullut. 

Esitys:
Paraistenseudun koulun ja Sarlinska skolanin sisäilmaongelmat tulee tutkia ja hoitaa välittömästi. Teetetään kokonaisvaltainen kuntokartoitus ulkopuolisen konsulttiyrityksellä. Myös terveyskeskukseen tulee teettää kokonaisvaltainen tutkimus. Mikäli tulokset ovat hälyttävät, mihin työntekijöiden oireet viittaavat, tulee hoitaa nopeassa aikataulussa väistötilat ja pohtia, kannattaako Paraistenseudun koulua enää korjata, vai olisiko tarpeen rakentaa uusi koulurakennus. Tarvittavat rahat tulee asettaa etusijalle kaupungin budjetissa ja kiireellisyydessä muiden rakennushankkeiden edelle. Valitusprosessi tulee tutkia ja korjata, sillä useista valituksista huolimatta tilanteeseen ei ole puututtu. Valitusten eteenpäin viemisestä tulee muistuttaa työterveydenhuollon ja koululaitoksen koko ketjua aina lautakuntaan saakka, jonne tietoa näistä tutkimuksista ei ole tullut. Kyseisissä tiloissa työskenteleviä työntekijöitä pitää informoida prosessin kulusta riittävän usein, tiedotus vähintään kerran kuussa.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite Kiikarin toiminnassa tapahtuneiden johtotason laiminlyöntien tutkimisesta 

”Yli puoli vuotta on kulunut 27.3. tekemästäni valtuustoaloitteesta aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista. Aloitteessa mainittiin aikuissosiaalityön työtilanteen laittomuus ja työntekijöiden sairaslomien syiden selvittäminen. Aloitteessa vaadittiin asioiden kiireellistä käsittelyä niiden vakavuuden vuoksi. Sosiaalitoimenjohtajan tilanne käsiteltiin kiireellisenä, mutta muut aloitteen kohdat jäivät käsittelemättä. 

Aikuissosiaalityön osalta aloite koski niin sosiaalitoimiston väkeä kuin Kiikarin kuntouttavan työtoiminnan työntekijöitä. Aikuissosiaalityön puolella tilanne on kriisissä ja moni työntekijä harkitsee uuden työpaikan hakemista tai on jo vaihtanut työpaikkaa. 

Kiikarin työntekijät ovat viestittäneet työhön liittyvistä ongelmista sekä omasta kuormittumisestaan suoraan esimiehelle (Heidi Ulriksson) alk. alkusyksystä 2015, henkilöstöpäällikölle (Peter Lindroos) alk. loppusyksystä 2015, työterveyshuollolle alk. loppuvuodesta 2015 sekä työsuojeluvaltuutetulle (Tengström) alk. 2/16. Patrik Nygrén on ollut monissa viesteissä mukana jakelulistalla kopion saajana, joten kaupunginjohtaja on ollut tietoinen tapahtumien etenemisestä. Kyseiset henkilöt toimivat edelleen kymmenien henkilöiden esimiehinä. 

Ongelmien käsittelemättömyyteen liittyen nostaisin esille myös työturvallisuuslain ja varhaisen tuen mallin, joka kaupungissa on. Malli ei ole toteutunut ja työsuojelulain rikkomukset ovat nyt Avin tutkittavana. Myös muiden sairaslomalaisten ja irtisanoutuneiden kohdalla mallin ja lain noudattamisessa on ollut puutteita. On todella vakavaa, että kaupunki laiminlyö lakia ja velvollisuuksia niin, että iso joukko työntekijöitä sairastuu ja he tulevat työkyvyttömiksi. Kyseessä voi olla vakavia terveysvaikutuksia! Työuupumuksesta toipuminen voi viedä vuosia ja se aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja. 

Kiikarin ohjaajat näkivät esimiehen odotukset ja vaatimukset Kiikarin toiminnan sisällöstä yleisten valtakunnallisten suositusten vastaisina, osan myös sosiaalihuoltolain vastaisena. Esimiestaho ja henkilöstöpäällikkö eivät ole ottaneet puheeksi tai reagoineet Kiikarin ohjaajien useisiin, pitkiin sairauslomiin tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Kuntouttavien työtoimintojen ryhmäläisten aktivointisopimukset joutuivat sijaisten puutteellisen järjestämisen vuoksi katkolle keväällä 2018. Kaupunki on selkeästi rikkonut lakia tässä, sillä kaupungilla on velvollisuus järjestää sovittu palvelu työntekijöiden sairaslomienkin aikana. Jollei Kiikarissa niin sitten muissa yksiköissä. Heille ei järjestetty korvaavaa toimintaa ja Kela teki kyselyn kaupungille heidän työttömyyskorvausoikeudestaan. Kiikari ehti olla 9 kuukautta suljettuna ennen 

kuin tilanne järjestettiin ja sijainen ja uusi työntekijä palkattiin. Esim. kesäaikana ole järjestetty sijaisia, vaan Heidi Ulrikssonin linjaus on ollut, että Kiikari on kiinni. Nähtävillä on selkeästi ollut, että lukuisissa tilanteissa (toisen ohjaajan sairasloma, vuosilomat) esimiehellä ei ollut yritystäkään järjestää sijaisia. Sijaisjärjestelyt ovat kuitenkin esimiehen perustyötä. Sopimukset katkaistiin kuntoutusasiakkailta sen sijaan, että olisi käytetty ostopalveluita. Miten tässä toteutuvat asiakaslähtöisyys, sosiaalihuoltolaki, kuntouttavan työtoiminnan laki? 

Sitten maaliskuun on tullut uutta tietoa, joka tekee tilanteesta vielä raskauttavamman. Sosiaalitoimenjohtajan toimintaa tarkastelleelle erityisryhmälle ei toimitettu Kiikarin työntekijöiden laatimaa materiaalia, joka tuli kaupunginjohtajalle ajoissa. Kaupunginjohtaja on näin ollen manipuloinut sosiaalitoimenjohtajan irtisanomisneuvotteluja siten, että nämä esitetyt syyt ja todisteet eivät tulleet referenssiryhmän tietoon. Myös edustaja Lotta Laaksoselta estettiin materiaalin osittainen esittäminen kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaikkiin aloitteissa mainittaviin sähköposteihin ja muihin lähteisiin on kirjalliset liitteet olemassa, jotka on toimitettu kaupunginjohtajalle ja hallitukselle alkusyksystä. Lukuisien johtajuusvirheiden esille tuomisesta huolimatta työntekijöiden tekemää selvitystä ei ole otettu hallituksen käsittelyyn kiireellisenä ja tilanteen annetaan jatkua. Tehtävissään epäonnistuneet esimiehet saavat jatkaa ilman tekojen ja taitojen kyseenalaistamista. 

Työntekijät ovat tehneet kattavan selvityksen työpaikkansa esimiesongelmista ja toimittaneet sen hallitukselle. Kaupunginhallitus ei ole lähtenyt valmistelemaan asiaa. AVI on jo kerran muistuttanut kaupunkia, että johto ei voi itse ”tutkia” omaa toimintaansa. Ennen kaikkea tässä on kysymys Paraisten kaupungin asukkaista ja heidän lakisääteisten palvelujensa laadusta, jota nykyinen johto vakavasti vaarantaa. Samoin kyse on työntekijöiden työturvallisuudesta työturvallisuuslain mukaisesti, jota kaupunki mielestäni tällä hetkellä vakavasti laiminlyö! 

Esitys: Kiireellisenä jätetty aloite 27.3. pitää loppuun käsitellä kaupunginhallituksessa ja Kiikarin työntekijöiden hallitukselle jättämä yksityiskohtainen aineisto tulee läpikäydä mahdollisimman pian. Heidi Ulrikssonin esimiesasema ja kaupunginjohtaja Patrik Nygrénin vastuu tulee punnita, sillä heillä on ollut tarvittava aineisto tiedossaan koko 3-vuotisen kriisin ajan eivätkä he ole kyenneet ratkaisemaan tilannetta. Henkilöstöpäällikön puuttumattomuus kehittyneeseen kriisiin tulee arvioida. Koko käsittelyssä on huomioitava kaupunginjohtajan jääviys.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite suomenkielisen yläkoulun väistötilojen hankkimista varten 

”Viitaten 13.11. tekemääni valtuustoaloitteeseen (kvalt 13.11.2018 § 128) Paraisten seudun yläkoulussa työskentelee 28 opettajaa, joista 20 on saanut sisäilmaoireita. Koulussa on 225 oppilasta, joiden terveys on välittömässä vaarassa. 

Kirje lapsen vanhemmalta (nimi ei julkisuuteen, mutta yhteystiedot saatavissa aloitteen käsittelyä varten) 

Lapseni oireilu koulun sisäilmalle on alkanut hänen aloitettuaan Paraistenseudun yläkoulussa syksyllä 2017 ja se muuttuu pahemmaksi koko ajan. Aluksi oireilua on lähinnä lukion tiloissa pidettävissä luokissa, nyt koko yläkoulun tiloissa. 

Aluksi oireilu oli lievää tukkoisuutta ja satunnaista päänsärkyä – tällä hetkellä päänsärky on niin voimakasta, että aiheuttaa pahoinvointia, ja lapsi joutuu useasti viikossa käymään terveydenhoitajalla. 

Lapseni koulunkäynti kärsii, koska ei pysty päänsäryltään keskittymään opetukseen ja vointi on muutenkin koulupäivinä voimaton ja huono. 

Lapseni voi selkeästi paremmin viikonloppuisin ja loma-aikoina, on taas oma iloinen ja energinen itsensä. 

Lapseni motivaatio koulunkäyntiin on erittäin hyvä ja hän viihtyy siellä muuten – perheemme molemmat lapset ovat omasta aloitteestaan vaihtamassa Paraisilta muualle jatko-opiskelemaan koulujen huonon kunnon takia, kuten monet heidän ystävänsäkin. 

Oireilua on monilla lasten ystäväpiirissä – oireet vaihtelevat jatkuvasta sairastelusta päänsärkyyn, hengitystieoireisiin sekä nivelkipuihin.
Koulujen huono kunto on yksi suuri syy lapsiperheiden muuttoon Paraisilta ja siihen, ettei uusia lapsiperheitä tule Paraisille. Meidän täytyy reagoida tilanteeseen välittömästi. Tilanne on nostettu esiin. Korvausvastuu vahingoista sekä vastuu lastemme terveydestä on nyt kaupungilla. 

Esitys: 

Koulussa 20.12. tehdyn kyselyn tulokset tulee julkistaa. Lastemme terveyteen liittyvien asioiden tulee olla julkisia. 

Puntin soveltuvuus liikuntatilaksi tulee selvittää, sillä useat lapset ovat oireilleet myös Puntissa. 

Työskentely tiloissa, joissa lapset saavat oireita, on lopetettava. Tarvittavat väistötilat on järjestettävä. 

Aloite tulee käsitellä kiireellisenä, sillä koulussa on oppilaita, joilla on jatkuvia terveysongelmia tilanteen vuoksi.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite Kunnantuvan sisäilmaongelmien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta täysimittaisena 

”Kunnantuvan vakiokäyttäjät ovat olleet: I samma båt -hanke, Taidekoulu Pictura ja lasten teatterikoulu ÅUF – yhteensä yli 100 lasta viikoittain ja n. 10 aikuista päivittäin, sekä gallerian valvojat. 

Aloite pohjaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n viiteen sisäilmatutkimukseen, sekä työntekijöiden kuulemiseen. 

Lyhyt tapahtumakulku kronologisesti: 

Vahanen Rakennusfysiikka Oy on tehnyt 5 sisäilmatutkimusta kahden vuoden aikana. 

3.4.2017: “Suosittelemme tiloissa oireilevien siirtämistä pois rakennuksesta korjaustöiden ajaksi.” 

Kaupungin tiedotus vuokralaisille – ei tiedotusta. Työntekijöillä on oireilua sisäilmasta. 

9/2017 tiloissa tehdään HySpray-käsittely, joka on todennäköisesti vaarallinen ihmiselle, ei kerrottu käyttäjille käyttökiellosta. 

Työntekijä on tilassa käsittelyn ajan, lapset altistuivat myös kemikaalille. 

31.10.2017 raportin mukaan: “Havaintojen, käyttäjien oireilun ja yläkerran tilojen suuren käyttökuorman takia suosittelemme, että toiminta tiloissa siirretään muualle ja tila suljetaan käyttäjiltä nopealla aikataululla.” 

Kaupungin tiedotus vuokralaisille – “Det har inte kommit ännu någonting livsfarligt. Genom golvet kan komma litet luft. Lokala skador och fuktighet kan synas men inte så mycket att hela byggnaden borde stängas.” 

Toiminta tiloissa jatkuu ennallaan.
Harrastuksissa käyvillä lapsilla alkaa ilmetä oireita.
Työntekijä lähettää sähköpostikyselyn kaupungille, johon ei vastata. 

4.6.2018 Vahanen: “Suosittelemme, että toiminta rakennuksessa lopetetaan ja käyttöä toimitilana/näyttelytilana jatketaan vasta remonttien ja asianmukaisen homeettomaksi siivoamisen valmistuttua.” 

Toiminta tiloissa jatkuu ennallaan. Osa (ei kaikki) toimijoista saa vuokranalennuksen remontin vuoksi. 

17.8.2018 raportissa toistetaan vaatimus rakennuksen tyhjentämisestä. 

Remonttien yhteydessä on myös purettu asbestia, josta ei ole ilmoitettu vuokralaisille. 

11/2018 vuokralaiset saavat nähdä raportit. 

12/2018 vuokralaiset tekevät joukkokantelun.
Työntekijöille on aiheutunut merkittäviä terveydellisiä ongelmia johtuen yli 6 kk kestäneestä hälyttävän korkeasta sädesienipitoisuudesta. On huomioitavaa, että kuvataidekoululle on aiheutunut erittäin mittavat vahingot ja vaurioituneettavarat on listattu tarkkaan. Listassa on kuvataidekoulun materiaaleja, työkaluja, huonekaluja. Sen lisäksi koulun työrytmi on keskeytynyt, taidekoulun vetäjät ovat sairastuneet sisäilman vuoksi ja uusia pysyviä toimitiloja ei ole löytynyt. Työntekijöille aiheutunutta terveyshaittaa ei saa vähätellä, sillä kysymys on elinikäisistä ongelmista. Osa vaurioista olisi voitu estää varhaisella puuttumisella. Kaupungin tulee tällaisessa tilanteessa kantaa täysi vastuu tapahtuneesta. 

Esitys: 

Meidän tulee korvata Picturan menettämät materiaalit ja huonekalut täysimääräisenä, sillä tilanne on ollut tiedossa kauan ja siihen ei ole reagoitu ajoissa. Heidän tappionsa ovat aiheutuneet kaupungin virkamiesten huolimattomuudesta. 

Lasten vanhemmille tulee järjestää tiedotustilaisuus. 

Myös gallerian valvojat, jotka ovat olleet kaupungin työntekijöitä, pitää ulottaa korvausten piiriin, vaikka he eivät asemansa johdosta olleet mukana joukkokantelun teossa. 

Tämä aloite tulee saattaa tekniselle jaostolle kokoukseen, missä käsitellään Picturan korvausvaatimusta.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite vakiopaikan varaamisesta Karinakodin saattohoidossa 

”Parainen on ollut aktiivinen Karinakodin käyttäjä saattohoidossa. Keväällä Karinakodin toiminnan jatkuvuus kyseenalaistettiin ja sittemmin toiminta on siirtynyt Turun kaupungille. Yksittäisten väestöllisesti pienten kuntien, kuten Parainen, on mahdotonta järjestää omaa laadukasta saattohoitoa. Paraisten asukkaiden kannalta olisi erittäin tärkeä turvata yhteistyö jatkossakin Karinakodin kanssa. 

Turun kaupungilla on 40 saattohoitopaikkaa, Karinakodissa 20 ja Kaskenlinnassa 20. Tämä on kuitenkin todennäköisesti liikaa Turun omille tarpeille. Kuntien välinen yhteistyö laadukkaan saattohoidon turvaamiseksi olisi tärkeä askel. Turku tulee varmasti punnitsemaan saattohoidon tulevaisuutta, mikäli lähikunnat eivät lähde mukaan hankkeeseen. 

Neuvottelut yhteistyöstä tulisi käynnistää Turun kaupungin kanssa. Lienee mahdollista myös saada vakiopaikka edullisemmin kuin ostopalveluna päiväkohtaisesti maksettu paikka. Vakiopaikan ollessa nimettynä kunnalle on kuntalaisilla aina mahdollisuus päästä hoitoon tarvittaessa. 

Pahimmillaan on uhkana, että saattohoito loppuu. Turun kaupungilla saattaa olla intressejä muuttaa Karinakodin toimintaa mahdollisten saattohoitopaikkojen ylitarjonnasta johtuen. Olisi suotavaa, että naapurikunnat sitoutuisivat yhdessä saattohoitoon, Parainen voisi näyttää tässä esimerkkiä. 

Paraislaisen asukkaan kokemus Karinakodin hoidosta: ”Haluan kertoa, miten minä ja perheemme koimme viimeisen yhteisen viikkomme teidän turvallisessa, asiantuntevassa hoidossanne:
Kun mieheni syöpä lähti leviämään vuoden 2018 alussa päätimme yhdessä, että hoidan häntä omaishoitajana loppuun saakka. Hän kesti rankat hoidot ja saimme onneksi elää vielä kokonaisen vuoden yhdessä kotona. Onneksi kuitenkin silloin siirto sinne Karinakotiin järjestyi, kun hänen kunto romahti äkillisesti. En tiedä, miten olisimme kotona selvinneet. Ainakin hän olisi joutunut kärsimään entistä enemmän ja viimeisistä päivistä olisi jäänyt järkyttävä ja ahdistava muisto niin minulle kuin perheellemme. 

Teillä Karinakodissa saimme apua aina tarvittaessa muutamassa minuutissa.
Myös meistä omaisista huolehdittiin. Tunsin, että rakkaus ja välittäminen ympäröi meidät. Ja uskon, että sen tähden siunaus- ja muistotilaisuudesta jäi kaunis muisto.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite suolistosyöpien seulontojen aloittamisesta yli 60- vuotiaille 

”Suolistosyövän seulonnalla voidaan säästää ihmishenkiä. On vahva tieteellinen näyttö, että suolistosyöpää kannattaa seuloa kahden vuoden välein kaikilta 60-74-vuotiailta. Suolistosyöpään sairastuu vuosittain 3 400 ja kuolee 1 400 ihmistä. Suolistosyöpä löydetään usein vaiheessa, jossa se on jo levinnyt eikä sairautta voida parantaa. 

Se on raskasta myös hoitokustannusten kannalta. Suolistosyövän hoito on yksi kalleimmista syöpähoidoista, ja suurin osa hoidon kustannuksista tulee levinneen syövän hoitamisesta. Suolistosyövän seulonta maksaa 12,40 euroa seulontaan kutsuttavaa kohti. Pitkälle edenneen suolistosyövän hoito voi maksaa jopa
100 000 euroa.
Olisi merkittävä parannus sekä inhimillisesti että taloudellisesti, jos syöpä löydettäisiin aiemmin. Seulonnalla syöpä voidaan todeta jo vaiheessa, jossa se ei vielä oireile. Lisaksi seulonnalla voidaan löytää suolistosyövän esiasteita. Kun esiasteet poistetaan, estetään syövän synty. Suolistosyövän seulonnalla vähennetään näin sekä syöpätapauksia että syöpäkuolemia.
Suomessa ei ole vielä käynnissä valtakunnallista suolistosyövän seulontaohjelmaa, vaikka se onkin suunnitteilla. EU on jo vuonna 2003 suosittanut seulontaohjelman käynnistämistä. Vuonna 2019 yhdeksän kuntaa on aloittanut suolistosyövän seulonnan: Tampere, Oulu, Jyväskylä, Ylitornio, Paimio, Sauvo, Säkylä, Muurame ja Orivesi.
Seulonta on kustannusvaikuttava ja tehokas tapa parantaa asukkaiden terveyttä, vähentää inhimillistä kärsimystä ja säästää erikoissairaanhoidon kustannuksissa.
Tekstin asiantuntijalainaukset: Ville Viitanen
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Aloite:
Esitämme, että Parainen aloittaa suolistosyöpäseulonnat 60 vuotta täyttäneille kahden vuoden välein.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite perintätoiminnan lopettamisesta Lindorffilla

”Perintätoiminnan ulkoistaminen on kunnissa yleistä. Perintätoimistot ovat usein ylikansallisessa omistuksessa. Perinnän kohteeksi joutuvat usein vähävaraiset kuntalaiset ja kohteena on kunnan hyvinvointia tukevat palvelut. Perinnän tulisi olla käytännöllistä sekä kunnan, että asiakkaan tarpeet huomioivaa, joustavaa, mutta toimivaa.

Paraisten kunta käyttää perinnässä Lindorff-perintäyhtiötä. Se on monikansallinen yhtiö, jonka pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoitusrahasto Nordic Capital Fund VIII. Lindorff on saanut mediassa negatiivista huomiota osakseen, koska suuri omistus on merkitty veroparatiisiin Jersey-saarelle.

Perintään päätyy Paraisilla lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, päivähoito- sekä vesimaksuja. Usein perinnän asiakkaina ovat pienituloiset kuntalaiset. Laskut kohdistuvat hyvinvointia tukeviin palveluihin ja niiden merkitys korostuu vähävaraisten ja syrjäytyneiden kuntalaisten kohdalla. Tällöin koko lasku perimiskuluineen saattaa päätyä harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta perinnän ulkoistaneen kunnan maksettavaksi.

Kunnan yhteisen tahtotilan tulisi olla uusien maksuhäiriöiden syntymisen ehkäisy. Velkajärjestely pitäisi aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin, etteivät perintäkulut pääse nousemaan, vaan takaisinmaksu sovittaisiin yksilökohtaisesti. Perimisen kaarta tulisi tutkia ja löytää epäkohdat. On järkevämpää, että kunta tietyissä

tilanteissa vetäisi laskunmaksun pois, kuin että kunta maksaisi perintämaksuja yksityiselle yhtiölle toimeentulotuen muodossa.

Perintäyhtiön uudelleenvalinnassa tulisi ottaa huomioon riittävä palvelutarjonta maksuvalvonnan ja perinnän palveluissa: maksumuistutukset, vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä, jälkiperintä sekä lakineuvonta. Perinnän tulisi olla joustavaa ja valmis käsittelemään velalliset yksilöllisesti niin, ettei kukaan joutuisi kohtuuttoman perinnän kohteeksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §: ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.”

Yksi vaihtoehto on kotimainen, kuntaomisteinen Taitoa Kuntaperintä Oy. Mm. Rovaniemi, Kerava, Salo, Mikkeli, Kotka, Kankaanpää, Aura ja Oripää ovat hiljattain vaihtaneet perintätoimensa Taitoalle. Omistaja-asiakkaat voivat hankkia perintäpalvelut Taitoalta ilman kilpailutusta. Se alentaa huomattavasti järjestelmätyön kustannuksia.

Paraisten kaupungin perinnän tulisi olla kuntalaisten hyvinvoinnin huomioivaa, tukea vähävaraisia pääsemään velkakierteestä ja mieluiten myös kestävällä kotimaisella pohjalla.

Vasemmistoliiton ryhmä ehdottaa, että kaupunki ei enää käytä Lindorff-perintätoimiston palveluita.”

Lotta Laaksosen ym. aloite Kombin ylimääräisten kurssipaikkojen tarjoamisesta vähävaraisille kunnan kuntouttavana toimintana

”Kombin kursseille hakeudutaan syksyisin ja keväisin usein kotiin jaettavan lehtisen avulla. Kombilla on ollut mahdollisuus myöntää vapaapaikkoja hakijoille varallisuuteen perustuen erillisellä sähköpostihakemuksella, mutta harva kuntalainen tietää tästä.

Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat sekä koulujen terveydenhoitajat ja neuvolatyöntekijät tarjoaisivat mahdollisuutta suoraan vähävaraisille ja kuntouttavasta toiminnasta hyötyville puolivuosittain niin, että kaikki kohderyhmien asiakkaat eri ikäluokissa olisivat tietoisia mahdollisuudesta. Vapaat kurssit löytyvät Kombin nettisivuilta helposti.

Palvelu monipuolistaisi Paraisten ennaltaehkäisevän sosiaalityön kenttää ilman lisäkuluja. Kombin rehtori Cecilia Hindersson puoltaa ehdotusta.”