Olen vastaanottanut 7.1. Avin työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksen liittyen Paraisten aikuissosiaalityön työntekijöiden työoloihin.  Tarkastuskertomus tukee täysin 2018 tekemiäni aloitteita aikuissosiaalityön työntekijöiden työkuormitukseen liittyen.  Prosessia ei ole viety eteenpäin, aika kuluu, kaupunginjohto ei edelleenkään priorisoi työntekijöiden hyvinvointiin.

***

Suoria sitaatteja AVIn tarkastuskertomuksesta:

  • ”Työntekijät kuormittuivat työssään terveyttä vaarantavalla tavalla. Työterveyshuollon lausunto tukee havaintoa.”
  • ”Tarkastuksella saamani käsityksen mukaan kuormitus kulminoitui lähiesimiestyöhön.”
  • ”Työnantajan tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että haitalliseen työkuormitukseen reagoidaan heti oikein kohdennetuilla toimilla.”
Raportti käy läpi 2015 alkaneen prosessin pääpiirteittäin huomioiden, että ensimmäisestä valituksesta eteenpäin tilanne on vain pahentunut.  Työntantaja on tiedostanut tilanteen, mutta ei ole ratkaissut ongelmia.

Työnantajana Paraisten kaupunki on laiminlyönyt työturvallisuuslakia (738/2002) 10§, 25§

Työnantaja ei ole selvittänyt työntekijöiden terveyttä vaarantavan kuormittumisen syitä, eikä ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteiden ratkaisemiseksi.  Tässä tapauksessa olisi pitänyt varmistua lähiesimiesten riittävästä osaamisesta.  Tämä on useista ilmoituksista huolimatta jätetty tekemättä ja työntekijät ovat joutuneet useita vuosia kärsimään tilanteesta.  Suora tekstilainaus – työnantajalle annettava toimintaohje: ”Työnantajan pitää myös selvittää ja arvioida esimiestyön kuormitus, sekä varmistaa esimiehen riittävä osaaminen”.

***

Olen viimeisen vuoden aikana perehtynyt Paraisten sosiaalitoimen tilanteeseen ja vaikenemiskulttuuriin ongelmien ratkaisukeinona.  Tällainen ongelmien käsittely on viimeisen 4 vuoden aikana johtanut henkilöstön suhteen hätätilaan Paraisten kaupungin toimiessa työnantajana.  Kaupunginjohto ei edelleenkään ole ottanut asiaa tarpeellisella vakavuudella hoitaakseen.  Työsuojeluilmoituksia ei käsitellä kunnolla, kun ne koskevat kaupunkia itseään työnantajana.

Kun ongelma on lähiesimiestyössä, pitää aina katsoa myös ketjussa ylöspäin kaupunginjohtajaan ja henkilöstöpäällikköön asti.  20 työntekijän irtisanoutuminen on “oire”, jollaista ei voi jättää huomioimatta kaupungin virkamiesjohdon korkeimmalla tasolla.  Kuitenkin asia nousi käsittelyyn vasta yksittäisen valtuutetun nostamana ja tässäkin tapauksessa pysähtyi siihen, että sosiaalitoimenjohtajan niskaan vieritettiin koko taakka, hänet siirrettiin toisiin tehtäviin – mikä oli toki tarpeellista ja tärkeää – mutta jätettiin käsittelemättä korkeampien virkamiesten ja aikuissosiaalityön lähiesimiehen toiminta.

Asiaa entisestään pahentaa se, että tähän päivään mennessä 2015 aloitettua kahden työntekijän valitusprosessia ei ole käsitelty loppuun.  Toinen työntekijöistä on sairastunut prosessin aikana vakavasti ja on pitkällä sairaslomalla ja toinen on irtisanoutunut.  Tämä ei voi olla syy siihen, että valitukset jätetään pöytälaatikoihin.  2017 teetetystä “sosiaalitoimen henkilöstökyselystä” ilmenee, että ongelmakenttä on koskee koko aikuissosiaalityötä.  On tehty useita työsuojeluilmoituksia ja irtisanoutumisten määrä on kasvanut koko ajan.  On moraalisesti väärin jättää tämä käsittelemättä.  Ongelmat siirtyvät aina uudelle työntekijälle.

***

Kronologia lyhyesti (tilanteiden tarkempi kuvaus löytyy pöytäkirjoihin vievistä linkeistä, valtuustoaloitteista) :

Tänä aikana kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö, aikuissosiaalityön lähiesimies sekä sosiaalitoimenjohtaja ovat laiminlyöneet kukin tahollaan työsuojeluilmoitusten käsittelyä.

2015 Työntekijät (Kiikarin toimipiste) ovat tehneet ilmoituksen kuormittavista työolosuhteista

2016: 4 kaupungin sosiaalityöntekijää – 3 lastensuojelun, 1 aikuistyön puolelta – irtisanoutui protestina esimiestyön epäkohdista.

2017: Teetetään tutkimus johtajuuden arvioinnista, mutta tuloksia ei käsitellä työntekijöiden kanssa

2017: Teetetään sosiaalitoimen henkilöstökysely, jossa käy ilmi mm:

* Tarve kehittää toimintaa ja prosesseja nousee vastauksista selkeästi esille

* Huomattavan moni vastanneista (7/8) tuo selvästi esille huolensa asiakkaiden oikeusturvan vaarantumisesta

2018 alkuun mennessä yhteensä 18 sosiaalitoimen työntekijää on irtisanoutunut huonojen työolosuhteiden vuoksi.

2018: Kävi ilmi, että kaupunki ei ole käsitellyt ollenkaan aluehallintoviraston huomautusta puutteista asiakastyössä

2018 helmikuu aikuissosiaalityön työntekijät ottivat minuun yhteyttä, tutkin asiaa ja tein

27.3. valtuustonkokoukseen aloitteen yhteydenoton pohjalta.  Aloitteessa on selvitetty perinpohjaisesti ongelmien tila siihen hetkeen asti:

Paraisten kaupunginvaltuusto, Pöytäkirja 27.3.2018/Pykälä 32

Lotta Laaksonen ym aloite aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista:

http://www.parainen.fi/html/dynasty/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20184482-14

5/2018  Kaupunginjohtaja ei anna sosiaalitoimenjohtajuutta arvioimaan perustetulle referenssiryhmälle aikuissosiaalityön työntekijöiden lähettämää materiaalia.  Referenssiryhmä päätyy siirtämään sosiaalitoimenjohtaja muihin tehtäviin, mutta edelleen kaupunginjohtaja, lähiesimies ja henkilöstöpäällikkö saavat vältettyä vastuun.

5/2018  Kaupunginhallituksen kokouksessa varajäsen Lotta Laaksosta estettiin tuomasta esiin sosiaalitoimenjohtajan erottamista tukevaa materiaalia.

4.10.2018  Työntekijät tekevät kyselyn kaupunginhallitukselle tilanteesta, johon ei ole vastattu. Työntekijät toimittivat sekä sähköpostitse, että kirjallisesti koosteen kaupungin hallitukselle työsuojeluasiana, jossa tuovat esiin vuodesta 2015 jatkuneen psykososiaalisen kuormituksen ja siihen oleellisesti vaikuttavat tekijät (mm. puutteellinen esimiestyö ja johtaminen)

13.11.2018 Valtuustonkokoukseen uusi aloite Kiikarin toiminnasta, koska Kiikarin tilannetta ei ole vieläkään käsitelty:

Paraisten kaupunginvaltuusto Pöytäkirja 13.11.2018/Pykälä 129

Lotta Laaksonen ym aloite Kiikarin toiminnassa tapahtuneiden johtotason laiminlyöntien tutkimisesta:

http://www.parainen.fi/html/dynasty/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20184605-26

7.1.2018 Aviin tehty valitus on käsitelty, jossa todetaan: “Työntekijät kuormittuivat työssään terveyttä vaarantavalla tavalla”

4-vuotisen prosessin jälkeen tilannetta ei vieläkään aikuissosiaalityön puolelta ole käsitelty.  2018 olen valtuutettuna yrittänyt koko vuoden painostaa kaupunginjohtoa käsittelemään työntekijöiden jättämät ilmoitukset.  Turhaan.

Lotta Laaksonen

Kaupunginvaltuutettu (vas), Parainen