Luovutin keräämämme adressin sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle. Adressissa vaaditaan:

Lääkekannabiksen saattaminen Kela-korvausten piiriin.

1348 henkilöä on allekirjoittanut adressin. Adressin luovuttamistilaisuuden forumista huolimatta tämä adressi on kerätty yli puoluerajojen. Lisäksi mukana oli 13 A4 -sivullista kommentteja, joista suurin osa henkilöiltä, jotka ovat saaneet merkittävää apua lääkkeestä ja jotka kokevat tulevaisuutensa pitkäaikaissairauksien armoilla olevan uhattuna.
Puoluevaltuuston kokous tarjosi erinomaisen tilaisuuden ojentaa adressi suoraan ministeri Hanna Sarkkiselle, joten tartuin siihen.

Adressi teksti:

Vaadimme lääkekannabista Kela-korvausten piiriin seuraaviin seikkoihin nojaten:

 

Kannabis on lainsäädännössämme kansainvälisiin sopimuksiin nojaten todettu lääkekasviksi, jonka käyttö on välttämätöntä joissain tapauksissa.Kysymys on ihmisoikeuden toteutumisesta – oikeus terveyteen.

Lääkekannabis on tutkitusti monien kroonisten oireiden ja sairauksien hoidossa (MS-tauti, spastisuus, kivunlievitys esim. syövät, parkinssonin tauti, touretten syndrooma, ahdistus) erittäin hyvä luonnollinen lääkevaihtoehto.

Tällä hetkellä käytännön ongelmat lääkkeen käytössä ovat reseptin saaminen -erityisluvan omaavien lääkäreiden määrä, sekä lääkkeen kallis hinta.

  • Alkuperäisessä 1961 huumausaineyleissopimuksessa todetaan, että sopimus ei koske lääke- ja tutkimuskäyttöä
  • Sopimuksissa todetaan kuitenkin myös se, että huumausaineiden lääkinnällinen käyttö on jatkuvasti välttämätöntä tuskan ja kärsimysten lieventämiseksi ja asianmukaisin toimenpitein on varmistettava huumausaineiden saanti tähän tarkoitukseen
  • Kannabis on ollut muuten kielletty, mutta ei käytetty ennen kuin ennakkotapaus tuli käsiteltäväksi – kts alla hallinto-oikeuden päätös, Turku 2006
  • 2008 kannabis on palautettu lääkeluetteloon
  • EU:lta vuoden alussa päätöslauselma, jossa kehotetaan lisäämään lääkekannabiksen käyttöä monien kroonisten sairauksien hoidossa (lähde1)
  • Saksassa AOK (Kelaa vastaava) on hyväksynyt kannabiksen korvattavaksi lääkkeeksi
  • Tanskassa voi kasvattaa omat lääkekannabikset ja on yli 4000 potilasta
  • Britanniassa on meneillään 20 000 potilaan koe

Eri viranomaistahojen merkitys prosessissa, joihin tulee saada muutos tai sujuvuutta aikaiseksi:

Kela – lääkekorvauksien maksaminen
Fimea – myöntää erityislupia lääkäreille
Valvira – valvoo käytäntöjen toteutumista

Ongelmana on, että lääkärit eivät uskalla tai osaa määrätä lääkettä valvovien viranomaisten käytäntöjen epäselvyyksien vuoksi.Nykyinen käytäntö ei kuitenkaan nojaa sopimuksiin, vaan on johtanut siihen, että THL:n tietojen mukaan jo tuhannet ihmiset joutuvat käyttämään kannabista lääkinnällisesti salaa, jopa omalta lääkäriltään.Tarvitaan lisää erityislupia lääkäreille, sillä kapasiteetti hoitaa potilaita on alimitoitettu. (lähde2)

**********

Vuonna 2006 Turun hallinto-oikeus antoi päätöksen koskien potilaan oikeutta käyttää kannabista lääkinnällisesti:

Diaarinumero:00566/06/6302

Antopäivä:7.9.2006

Taltio: 06/0563/3

Apteekki oli hakenut erityislupaa luovuttaa myyntiluvaton lääkevalmiste hakemuksessa yksilöidylle potilaalle. Lääkelaitos oli hylännyt hakemuksen. Hallinto-oikeus tutki potilaan tekemän valituksen asiassa.

 

Päätöksen perusteluissa todetaan:

 

”Hallinto-oikeus kumoaa lääkelaitoksen päätöksen ja palauttaa asian lääkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. Lääkelaitos ei mainitsemillaan perusteluilla ole voinut hylätä hakemusta.

Hakemuksessa on kyse lääkkeellisen kannabiksen luovuttamisesta kulutukseen. Lääkkeellinen kannabis (tetrahydrokannabinoli) kuuluu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon I. Suomi on ratifioinut molemmat sopimukset ja niiden sisältö on otettu huomioon huumausainelaissa. Tetrahydrokannabinoli on huumausainelain tarkoittama huumausaine.

Molempien sopimuksien tavoitteena on huumausaineiden väärinkäytön ja laittoman kaupan estäminen. Sopimuksissa todetaan kuitenkin myös se, että huumausaineiden lääkinnällinen käyttö on jatkuvasti välttämätöntä tuskan ja kärsimysten lieventämiseksi ja asianmukaisin toimenpitein on varmistettava huumausaineiden saanti tähän tarkoitukseen.” (Turun hallinto-oikeus 7.9.2006)

 

Tämä vuonna 2006 annetun oikeudenpäätöksen perusteena oleva vuoden 1961 huumesopimuksen velvoite tulee saattaa voimaan.

**********

Maailman terveysjärjestö, WHO, on kansainvälisissä huumausainesopimuksissa asetettujen velvoitteiden mukaan suorittanut kriittisen tieteellisen arvionnin kannabiksen luokittelusta ja esittää kannabiksen poistamista HAO:n päätöksessä mainitusta ankarimmasta luokasta IV, koska tieteellisen todistusnäytön perusteella sillä on lääkinnällistä käyttöä. Suosituksen mukaan sen myöntämiseen lääkkeeksi riittää normaali reseptikäytäntö. (lähde1)

WHO:n YK:n pääsihteerille antama kannabiksen luokitussuositus 24.1.2019.(lähde3)

– Kehottaen komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään sääntelyyn, rahoitukseen ja kulttuuriin liittyviä esteitä, jotka haittaavat kannabiksen käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin ja kannabista yleensä koskevaa tieteellistä tutkimusta
– Kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita määrittelemään tarvittavat olosuhteet, jotka mahdollistavat luotettavat ja riippumattomat laaja-alaiset tieteelliset tutkimukset kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin.(lähde4)

Suomen ratifioimien huumausainesopimuksien periaate kyseisten aineiden saannin turvaaminen “tuskan ja kärsimysten lieventämiseksi” tulee toteuttaa siten, että oikeus terveyteen ja oikeus tasavertaiseen kohteluun toteutuvat.

 

 

Lähteet:

1.  EU-parlamentti antoi 13.2.2019 päätöslauselman Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0113_FI.html

2.  HS artikkelissa 21.10.2019 lääkärin näkökulma tilanteeseen.
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006279799.html

3.THL 24.4.2019 WHO:n YK:n pääsihteerille antama kannabiksen luokitussuositus 24.1.2019.
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ajankohtaista/ehkaisevan-paihdetyon-uutiskirje/4/2019/who-suosittelee-kannabiksen-uudelleenluokittelua

4.EU-parlamentti Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin. 13.2.2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0113_FI.html?redirect

 

Adressiin tulleet kommentit:

Lääkekannabis on moniin sairauksiin ja oireisiin järkevin ja paras ratkaisu, se tulisi saattaa Kela-korvausten piiriin ensi tilassa

On hullua ettei laillista lääkettä edes saa ja se ettei Kela myöskään korvaa sitä. 

Kaikenlaista huumelääkettä kyllä kirjoitetaan helpostikin mutta itselleni ne ei käy pahojen sivuvaikutusten takia. Miksi en saisi myös tätä kokeilla?

Ihmisellä on oikeus omaan itseensä.

Suomessa jokaisella on oikeus toimivaan lääkehoitoon. Niin kauan kuin MIKÄÄN sopimus tai asetus ei kiellä kannabiksen lääkkeellistä käyttöä on potilaalle taattava hänelle toimivin hoitomuoto.

Auttaa masennuslääke kipuihin paniikkiin epilepsia, nivelkivut

Meitä ”rikollisia” jotka joutuvat hankkimaan lääkkeensä pimeiltä markkinoilta tai kasvattavat sen itse, on Suomessa paljon. On aika lopettaa näiden ihmisten rikolliseksi leimaaminen ja antaa heille mahdollisuus hoitaa sairauttaan lääkkeellä, josta kokevat saavansa apua sairautensa hoitamiseen. Tutkimusta kehiin Suomeenkin ja halukkaille kannabisresepti! Sitten lääkärin seurantaan ja aletaan kirjaamaan tuloksia ylös. Terveisin: Selkärankareumainen Yrittäjä Etelä-pohjanmaalta

Parantumattomasti monisairaille joilla ei ole mahdollisuutta enää tai jotka eivät halua käyttää synteettisiä lääkkeitä on taattava kannabiksen käyttöoikeus ja sen Kela-korvaus. 

Monet kerrat terveellisempää, turvallisempaa ja toimivampaa kuin lääketehtaiden karmeat myrkyt.. Vaikka ihmisten hyvinvoinnilla ei taidakaan merkitystä olla. Ainoastaan sillä että teollisuus on voimissaan.

Lääkekäyttö ei ole viihdekäyttöä. Lääkekäyttäjä hakee helpotusta sairauden oireisiin eikä päihdetilaa.

Hei! Minulla on kaksi vaikeaa kipuoireyhtymää, eikä oikein mikään lääke tehoa tarpeeksi. Olen 32v ja korkeasti koulutettu. Haluaisin takaisin työelämään, mutta kukaan ei kirjoita minulle lääkekannabisreseptiä, jotta edes näkisin auttaako se.

tieto, tiede sekä järki käyttöön!

”Erittäin hyvin kirjoitettu adressi. Riittävän määrän allekirjoituksia saamisen turvaamiseksi alan levittää sanaa. Myös muunlaisten uusien tekstien ja tutkimusten julkaisu on tärkeää, ja mielestäni tärkeintä tässä vaiheessa on oikeanlainen lobbaustyö.

Kroonisena kipupotilaana odotan asian pikaista ratkeamista kroonikoille edullisempaan suuntaan.

Tehkää nyt hyvänen aika päätöksiä, ihmiset kärsivät kipujensa kanssa

Saattohoidossa hyvä lääke, pienet sivuvaikutukset

Olisi mukavaa jos lait perustuisivat tietoon eikä tunteeseen.

On tärkeää saada lääkekannabis Kelan korvattavaksi .

Kroonisesti kivusta sekä masennuksesta kärsivänä add/adhd tapauksena kannatan adressia koska kannabiksesta olen löytänyt monien lääkkeiden sijaan itse Kannabiksen olevan yksin tarpeeksi.

Tutkikaa tieteellinen näyttö!!! ihmisoikeusrikkomus jos ihmisen tarvitsee valita opioidipohjaisten tai lääkekannabiksen väliltä on lääkekannabis turvallisempi vaihtoehto.

Olen nähnyt paljon turhaa vaarallisista lääkkeistä aiheutuvaa kärsimystä läheisilläni. 

Kärsimystä joka oltaisi voitu välttää lääkekannabiksella. Monilla ei ole varaa lääkitä itseään suhteellisen turvallisella kannabiksella, vaan joutuvat käyttämään opioidipohjaisia koukuttavia lääkkeitä tai masennuslääkkeitä, joita kelakorvauksillakin saa.

Ensiksi kannabis pitää deksriminalisoida ja laskea myyntiin niin kuin muut päihde aineet. Korkein, mitä voisi vaatia, niin yleislääkärin resepti ilman vaivojen tiukkaa vaatimusta. Nykyään jopa reseptiä ei voi saada myrkkylääkkeiden korvaavaan kannabikseen.

Olemme sitä mieltä, että Suomen olisi aika astua eturintamalle koskien kestävämpää kehitystä yhteiskunnallisella tasolla.

Aika olisi jo Suomessakin yrittää päästä eteenpäin asioissa ja lakata demonisoimasta lääkekasvia josta löytyy apu moneen vaivaan ja huomattavasti pienemmilla haittavaikutuksilla verrattuna nykyisiin kemikaaleihin esimerkiksi kivun ja ahdistuksen hoidossa. Kiitos.

Ihmiset tarvitsevat apua!

Aika muuttua kansainväliseksi ja uskoa vanhoihin luonnon parannus keinoihin

Kannabis on lainsäädännössämme kansainvälisiin sopimuksiin nojaten todettu lääkekasviksi, jonka käyttö on välttämätöntä joissain tapauksissa. Kysymys on ihmisoikeuden toteutumisesta – oikeus terveyteen.

Hei, kannatan kannabista, koska sen tuomat edut ovat monikertaiset ja haittojen vähyys vastaavasti moninkertainen verrattuna lukuisiin lääkevalmisteisiin.

Krooniseen kipuun mielummin lääkekannabista kun esim. Panacodia puhumattakaan Fentanyylista tai Oxycodia. Kannabiksen viihdekäyttöä vastustan.

Lääkekannabis joillekin ainoa kivunlievitys.

Päästäkää meidät kipuiset ihmiset ulos pillerihelveteistämme 🙁

kokemusta asiasta älkääkä tehkö päätöksiä ennakkoluulojen perusteella. Ottakaa selvää hyvistä puolista pessimismin sijaan ja katsokaa kanadasta esimerkkiä.

Yksityiset hoitavat lääkärit, apteekkarit, eduskunnan oikeusapumies, terveyskeskus lääkärit, a-klinikka, kunnan sosiaali/lastensuojelu, psykiatrinen sairaanhoitaja, apulaispoliisipäällikkö…ynnämuut viranomaistahot ovat olleet sitä mieltä, että lääkekannabis kuuluisi korvata potilaalle. Tai olla oikeus kasvattaa lääkekannabista omaksi lääkkeeksi jos siihen kykenee. Ymmärrystä löytyy kyllä näistä tahoista, mutta kukaan ei uskalla siitä puhua muuta kuin potilaalle. Kela on ilmeisesti kaiken lain yläpuolella kun sen ei tarvitse noudattaa edes oikeuden päätöstä.

Korjatkaa nyt vihdoinkin tämä epäinhimillinen ja nolo ihmisoikeuksia loukkaava virhe lainsäädännössämme

Saisi reseptin saaminen olla hieman helpompaa.

Korvataan jo joissain muissa EU-maissa, joten Suomen tulisi tehdä samoin. EU:kin kannattaa lääkekannabista. Monelle toimivin apu vaivoihinsa, joten miksi Kela ei korvaa reseptilääkettä?

Jollain tavalla kannabis on tehtävä hyväksyttävä lääke. Ja korvaus mahdollisuudella! Monta turhaa lääkettä voisin jättää pois kun saisin reseptin. Eli asenteiden on muututtava tätä lääkekasvia koskevissa keskusteluissa ja varsinkin propaganda aiheitta vastaan on järkyttävää ja suurta. Miksi?

Olisi todella kohtuullista helpottaa ihmisten, kuten omaa tilanettani (selkäranka reuma+akuutti ödema tulehdus). Lääkäri jopa suositellut käyttään kadulta saatavaa, kun ei voi auttaa vielä. Ja en todellakaan ole ainut veronmaksaja joka saa helpotuksen mielummin, huomattavasti miedommasta lääkeaineesta. Vaihtoehto kun on oxykodoni, mikä ei auta viikkoa pidempään ja tulee vieoitus oireita.

”Olisi mahtava juttu päästä eroon vahvoista, riippuvuutta sekä järkyttäviä sivuvaikutuksia aiheuttavista lääkkeistä, joita kyllä määrätään, vaikka ne eivät edes auta kunnolla. Jatkuvien pahojen hermokipujen ja spastisuuden kanssa eläminen vie myös elämältä sen vähäisetkin laadun rippeet. Parantumaton sairauteni ei minua tapa, mutta se etenee, eli oireet lisääntyy. En toivo kenenkään joutuvan elämään jatkuvissa kivuissa.

Hermokivut = kova hammassärky kertaa vähintään sata. Joten siinä vähän vertailupohjaa kivuttomalle henkilölle, joka näistä asioista on päättämässä. Sairaus voi tulevaisuudessa osua myös sinun itsesi tai läheisesi kohdalle.”

Tämä on erittäin tärkeä ongelma joka koskettaa monia suomalaisia.

Moi , kuusivuotta itse maksaneena potilaana 6-10000€ vuosi lääkekulut on mielestäni kohtuuton hinta sille että olen saavuttanut täydentyökyvyn Kyseisen lääkityksen avulla.

”Jos alkoholi lääketieteessä olisi kielletty, tai sen käyttöä rajattu, kieltolain aikaan, kuinka monta uhria tällaisella jähmeällä ajattelulla olisi todennäköisesti ollut?

Tämä sama tilanne on tällä hetkellä käynnissä kannabiksen suhteen. Lainsäädäntömme perustuu kolikonheittoon ja Yhdysvalloista tulleeseen (ja siellä pitkälti rasismille pohjanneeseen) paineeseen, ja tämän kolikonheiton tuloksen vuoksi oikeat ihmiset kärsivät muutoin hyvinkin järkeväksi identifioimassamme maassamme. Kieltolaki ei toiminut alkoholin suhteen, se ei toimi minkään muunkaan kanssa – tästä on selkeää tilastotietoa kenen tahansa luettavissa! Tehkäämme järkeviä päätöksiä, jotka eivät pohjaa kolikonheittoihin vaan tutkimustietoon, vastaisuudessa.”

Näihin jatkuviin särkyihin on saatava apua. Ei kohta jaksa enää elää!

Mikä järki laittaa väestöstä heikoimmin tienaavat eli sairaat, maksamaan tuhansia kuukausitasolla terveydestään?

Ehdottamasti lailiseks ja korvauksen piiriin

Toiv onnistuu. Itseä auttanut erittäin paljon tämä kannabis. Ahdistukseen, kipuihin ym. 

Suomen pitäisi todellakin tiettyjä muutoksia kannabiksen käytön suhteen. Voisi ottaa mallia muista maista esimerkiksi. Joillekin tämä lääkekannabis on se ainoa toivo, kun huomanneet tämän auttavan. Kuten Alzheimerin tautiin. Auttaa vapinaan ja puheeseenkin. Itse nähnyt sen omin silmin. Terveiset vaan niille kaikille jotka tätä asiaa ajavat. Kiitos ja jatkakaa samaan malliin ja elkää luovuttako!

Kun kipu on kroonista ja kipulääkkeitä joutuu syömään, tulee elimistölle lopulta tilanne, jolloin se ei enää siedä kovia kipulääkkeitä. Tässä tilanteessa lääkekannabis on paikallaan.

Kannabis poisti minun kolme kasvainta mahastani. Jouduin itse lääkitsee itseäni. Minulla todettiin nivelrikko oikeassa olkapäässä ja kivut oli kovat, lääkäri ei auttanut minua koska minulla oli h merkintä joten lääkitsin itseäni ja sain olkapään voimistettua ja ei ole kipuja enää. Ja tämän avulla pääsin eroon amfetamiinin käytöstä. Nyt sain sanktiota kannabiksen käytöstä ja joudun olee perhekodissa perheeni kans. 🙁 ja kulkee seuloissa

nimim. Epileptikko ja selkänsä murtanut jolle ei muu lääke auta 🙂

Kipu on todellakin paha asia.

Suomi ajantasalle! Vanhuuden vaivat lisääntyvät , pitää saada parannusta tähän , en halua syödä kymmeniä eri lääkkeitä ja Cannabis auttaisi moneen sairauteen .

Luonnollinen vaihtoehto on paras.

”En tiedä, mutta monien kroonisien kipusairautta sairastavan, heille tämän suon lämpimästi.

Mutta koska lääketeollisuus on melko, antaaksi kirosanani; rahanahne eikä heidän mielipiteensä kohdistu tietoon, vaan mutu-tuntumaan.”

Mä itse käytän selkäkipuihin cannabista, koska en halua jäädä koukkuun opiaatteihin mitä määrätään kipuihin. Eli itse joudun hamppuni hommaa ”kadulta” … Olen täysin sitä mieltä että lääkkeenä hyvä!

Koviin hermokipuihin sallittava.

Kannabiksen lääkinnällinen käyttö on palauttanut elämäni takaisin, olen jälleen kunniallinen veronmaksaja joka jaksaa käydä töissö ja osallistua yhteiskunnan rakennukseen.

Asialliset perusteet, jotta jo vuoden 1961 huumausaineyleissopimukseen kuuluva lääke- ja tutkimuskäyttö tulee toteuttaa.

Kannabis on alun perin lääkekasvi ei pelkkä huume. Joten kasvin tutkittuja positiivisia todisteita myötäillen pitää saada KELA korvauksen piiriin

Olisipa mahdollisuus elämän muuttavaan lääkkeeseen (MS), miksi suomen lainsäädäntö estää sen minulta?

Olen nähnyt videon, missä kannabista annetaan pahasti Parkinson-tautia sairastavalle, minkä jälkeen hän kykenee puhumaan, syömään normaalisti ja muutenkin elämään normaalisti. Lääkekäytössä ja valvotusti kannabis on toimiva lääke. Mutta ehdottomasti vain valvottua käyttöä!

”Olen ms tautini kanssa kärsinyt kovista hermo- ja spastisuussäryistä. Ainoa mikä auttaa on lääkekannabis. Hinta on vaan liian kova. 627e/kk.

Kelakorvattavaksi, kiitos.”

Tuntuu todella epäreilulta käyttää valtaosa palkastaan ainoaan lääkkeeseen, joka pitää edes jollain lailla työkykyisenä. Jaksaisin tehdä enemmän töitä, jos annokseni riittäisi pitämään kivut kunnolla poissa, mutta lääkäri ei suostu nostamaan annosta, Fimea ei hyväksy muutoksia resepteihin eikä minulla olisi varaakaan annoksen nostoon. Joka kevät on yhtä suuri painajainen, kun ei tiedä saako reseptejä edes uusittua. Siinä vaiheessa jos ei enää saa, menee elämä jälleen uusiksi. Tässä ei ole mitään järkeä.

kuinka kauan voi kestää kipuja 🙁

Tieteellinen tutkimus on hyvä lähtökohta päätösten tekemiselle ja tutkimus puoltaa tämän aloitteen mukaisen ratkaisun tekemistä.

Moniin sairauksiin hyvä lääke, varsinkin syöpä, ms ja parkkison. Suomen pitää olla kehityksen mukana asiassa, järki käteen ja eikä pidä niellä kaikkia lääkeyhtiöiden lobbauksia!

Kannabistuotteilla on vähemmän haitallisia sivuvaikutuksia, kuin muilla kivunlievitykseen tarkoitetuilla lääketehtaiden kemiallisilla prosesseilla aikaan saaduilla kipulääkkeillä.

”Olisin työkykyinen jos olisi varaa ostaa lääkärin määräämä, minulle välttämätön ja ainoa toimiva kipulääke, lääkekannabis. 300€/kk on työttömälle mahdoton summa maksaa. Valinta on tehtävä ruuan ja laskujen hoitamisen tai kivuttomuuden välillä joka kuukausi. Mielestäni tämä rikkoo ihmisoikeuksia ja aiheuttaa hirvittävää kärsimystä joka päivä.

Maksan kipuisena ja työttömänä yhteiskunnalle paljon enemmän nykyisellä käytännöllä, kun voisin olla tuottava yhteiskunnan jäsen.

Odottaisin hieman inhimillisyyttä kipukroonikoille jotka taistelevat päivästä toiseen, vuosia. Apua on saatavilla, mutta sitä ei monikaan silti saa. Monesti on käynyt mielessä että parempi olisi poistua oman käden kautta kuin kituuttaa näin.

Miettikää päättäjät omalle kohdallenne tällainen tilanne joka on jatkunut jo 20 vuotta eikä loppua näy. Jaksaisitteko itse? Päätösvalta muutokseen on teillä. Kiitos.”

3,5 vuoden jälkeen minulla ei ole rahaa enää… arvioltaan 25.000 € olen maksanut ja nyt ei ole varaa! Tämä on hyvä lääke minun moneen ongelmaan; syöpä, hermovaurioita ja loppuunkulunut selkä-niska-lantio sekä lihassairaus ja masennus. Toimikaa, kiitos!

Ettei tarvitse muuttaa ulkomaille, jos lapsen Tourette joskus pahenee ja alkaa haitata häntä itseään eikä normilääkkeet auta

Meitä sairaita on monia 😔

”Ehdottoman tärkeää on vihdoin ymmärtää että Kannabis on todella hyvä lääke, ilman suuria sivu-tai haittavaikutuksia. Moni lääkeyhdistelmä-koktail on paljon vahingollisempi. Kannattaa myös otaa selvää tutkimuksita ja käytännöistä eri maissa- uranuurtaja työtä Israelissa ja Sveitsissä. 

Onko parempi että osa kansasta muuttaa pois maasta saadakseen sopivaa hoitoa? Glaukooma sokeuttaa ja hyvin vähän hoitokeinoja – sen sijaan kannabis toimii tämän ja monen muun sairauden hoidossa – psykoaktiviisuuden säätelyä on tutkittu jo paljon eri maissa – mikäli CBD osuus on puolet, psykoaktiivisuuden vaikutukset kehossa eivät ole merkittäviä. Suurin osa meistä kr sairasita ei halua psykoaktiivista vaikutusta, vaan laadukkaan lääkkeen kipuihin ja sairauden etenemisen hidastamiseen – elämälaatua!”

Sairastan välilevypuutostautia , cervigalgiaa, jonka hoidossa ja kivun lievityksessä kannabis on todettu tehokkaaksi lääkkeeksi.

Minulla on pitkittyneitä kipuja Fibromyalgia, leikkausta odottavia nivelrikko ja ja hermovaurioita jotka aiheuttavat jatkuvaa sietämätöntä kipua. En haluaisi syödä hermonipulääkkeitä ja bentsoja jotka aiheuttavat riippuvuutta.

Itselläki on astma ja kortisooni yliherkkyys jolloin elimistöni kerää kaikki nesteet muttei poista niitä. Olen yli 15 v lääkinnyt itseni kannabiksella jolla olen saavuttanut sen että painoni on pysynyt normaalina ja aina astma piippua käyttäessäni painoni lähtee valtavaan nousuun. Herätkää päättäjät nyt oikeesti t:2 tytön töissä käyvä isä 33v riihimäeltä

Eikö olisi viedä lääkehoitoa luonnolliseen suuntaan, josta on vähemmän haittaa?

Vaikeas käydä hakemassa lääkettä kun se on kallista

Asia on todella tärkeä. Itselläni ahdistukseen, unettomuuteen masennukseen ja muuhun oireiluun paras lääke ja lukemattomia on kokeiltu. Mutta kokeileminenkinhan on laitonta. Käyttäisitte päättäjät ajatusta ja miettisitte ihmisiä joiden elämästä nykyinen käytäntö tekee vaikeaa! Tässä olisi tosi monelle turvallinen ja toimiva lääkitys josta ei välttämättä vaan lääketehtaat hyödy mutta ihmiset kyllä.

Fibromyalgiasta johtuva päänsärkyni on piinannut minua vuosia. Lääkärin diagnosoima. Helvetillisestä särystä johtuen työn suorittamisen kyky alenee tuolloin erittäin huomattavasti. Kanadalainen ystäväni on käyttänyt lääkinnällistä eli huumeesta vapaa kannabista päänsärkyynsä tuloksellisesti. Kylää v++++ttaa, kun se ei onnistu Suomessa.

Olen kipukroonikko, jolle nykyisin tarjolla olevat vahvemmat kipulääkkeet aiheuttavat niin pahoja sivuoireita, etten voi niitä käyttää. Pelkään tulevaisuutta pahenevien kipujen takia. Toivon siis itseni ja monen muun samasta ongelmasta kärsivän kipuihmisen puolesta, että tämäkin kivunhoito tulisi Suomessa mahdolliseksi, koska siitä on muualla maailmassa niin hyviä kokemuksia.

Laillista kaa gannabis olen itse päässyt eroon heroiinista jota käytin n. 10v yhtäjaksoisesti 1992-2004. Ja jos gannabis olisi ollut laillista en olisi edes varmaan alkanut käyttää moista ainetta. Kun ei olisi tullut vastaan ja tarjottu gannabiksen sijaan. Ja nykyään käytän gannabista lääkkeenä uneen ja rauhoittavan vaikutuksen takia. Se voi korvata monet kipulääkkeet. Auttaa pääsemään tupakasta eroon on siis muitakin tapoja nauttia kuin poltto.

”Hei,

olen kirjoittanut tieteellisen teoksen ”Cannabis-kasvisuvun biologisesti aktiivisten yhdisteiden haitalliset ja terapeuttiset vaikutukset”. Liitteessä ”Lääkekannabis Suomessa – reseptin saaneiden kokemuksia”, on suomalaisten lääkekannabispotilaiden kokemuksia kannabinoidipohjaisen lääkityksen parannuksista elämänlaatuun. Tulokset ovat huomattavia. Tutkielma löytyy sähköisesti UEF:n julkaisuista.”

Hollannissa asuessani krooninen migreenini parani täysin lääkekasvin käytön myötä.

Tarve tälle lääkkeelle on todellinen. Sen avulla moni pääsisi eroon vahvoista kemiallisista lääkkeistä!

erittäin hyvä vaihtoehto kemikaalipillereiden korvaajaksi

”Luonnollinen lääkeaine

Esim.moniin minun kipuihin paljon parempi kuin kalliit lääkkeet joita syön monia päivässä.Vatsa menee ainoastaan pahaksi ja sitten siihen taas uutta lääkettä vatsansuoja Omepraxol.

Selkäkipuihin jotka ovat todellä kovat Norspan laastari joka on morfiinia kun yhdellä luonnollisella lääkkeellä pärjäisi kaikkiin kipuihini.”

”Sairaat tarvitsee lääkkeet joka auttaa inhimilliseen loppuelämään”

”Nyt on aika saada Parkinsonin toimiva hoitomuoto. 

T 46v. Työkyvyttömyyseläkeläinen”

”Herätkää tähän. Oikein hoidettuna rästä saadaan apua ihmisille ja verotuloja valtiolle. 

Vaikka valtion tukemaa viljelyä niin saadaan tasalaatuista lääkeainetta ja hyödyt jää kotimaahan.”

On jo osoitettukin että kannabikella on muitakin ominaisuuksia kuin tuo n.k. viihdekäyttö. Sillä on lääkkeellisiä ominaisuuksia ja sen on todettu helpottavan useiden sairauksien oireita.

Kannatan kannabista lääkekäyttöön. Itselläni on hirvittävät hermokivut, joihin ei ole löytynyt keinoja eikä lääkettä, mitkä tehoais.

Jos tästä on apua potilaille.

Sitten ymmärrätte, kun itse sairastuttaa esim. parkinsoniin. Kuka vaan ja minkä ikäisenä vaan voi sairastua parantumattomaan sairauteen.

En käytä kannabista lainkaan itse, mutta sen laillisen aseman pitäisi päivittää tälle vuosikymmenelle. Eikä tarvitse minua kuunnella, kuunnelkaa tutkimuksia!

Tämä on tärkeä päätös, jota toivottavasti puollatte!

Sairastakaa päivä parkinsonia niin ymmärrätte

Sairastan Parkinsonin tautia lääkkeet muuttavat ihmisen persoonallisuutta.

Itse sairastan tuhkarokon jälkeistä aivohalvausta. Kivut ja spastisuus ovat kovat, joten toivoisin kannabiksen lääkehoitona tulevan mahdolliseksi myös Suomessa.

”Liikenneonnettomuuden jälkeen sain krooniset kivut, joihin ei auta nykyiset lääkkeet, eikä kipustimulaattori. 

Jos kannabis auttaisi minua tai muita, niin ehdottomasti olen sen kannalla.”

Suomi kohti sivistysvaltiota ilman turhia pelkotiloja!

Opioidi lääkkeet aiheuttavat paljon sivuoireita, jonka vuoksi ihmiset jopa menettävät työkykynsä. Kannabis saatava kela korvauksen piiriin, jotts sitä on oikeasti mahdollista hankkia tarpeeseen.

Kroonisena kipupotilaana tiedän, mitä kipu on. Ehdottomasti olen lääkekannabiksen kannalla.

Ystävälläni on kova tinnitus liikenneonnettomuuden takia. Hän vuosia haki reseptiä ja lopulta sen saikin.Kannabis ainoa mikä on auttanut. Muista lääkkeistä hän tuli kipeäksi. Hän huomasi sen vaikutuksen sattumalla Amsterdamissa kun oli juonut kannabisteetä. Seuraavana päivänä vinkuminen oli täysin poissa. Se palasi valitettavasti myöhemmin mutta nyt jo jonkun ajan ollut resepti.

En halua syödä bentsoja enkä muitakaan kemiallisia kipulääkkeitä, minulla on pahoja nivelrikkoja, fibromyalgia.

Itse myös aion kysyä lääkäriltä jos hermokipuihin,mieluummin kuin kourallinen pillereitä!!!

En kannata tavallista kannabista tai päihteitä, mutta uskon lääkekannabiksesta olevan apua hyvään elämänlaatuun lukuisille monisairaille/kivuliaille ihmisille. Toivon inhimillisyyttä ja helpotusta heillekkin, joille perinteinen lääketiede ei voi helpotusta elämään antaa.

On jo korkea aika tunnustaa kannabiksen terveysvaikutukset!

Huomattavasti haitattomampi kuin monet muut lääkkeet, toki Suomessa nämä asiat yleensä etenee vasta kun Ruotsi + muutama muu on ne käytäntöön ottaneet.

Tervetuloa nykyaikaan.

Olen kuullut muutamalta,joilla resepti on.itse lääke on niin kallista..ettei työttömällä ole välttämättä varaa ostaa.

Olisi jo korkea aika antaa ihmisille terveelisempi lääkinnällinen vaihtoehto.

Käyttäkää sitä valtaanne hyvään, Suomi ja koko maailma tarvitsee tätä.

Mun mielestä jos joku tarvii ja tietää että se auttaa kipuihin yms nii se on lääke ihan ku pilleri muille

muissa maissa on hyväksytty lääke ja potilaat saa korvausta..

Lääke se kannabiskin on, ihan samalla tavalla kuin keinotekoinen insuliini tai tyroksiini.

Valtion on turvattava jokaiselle oikeus lääkekorvaukseen sairautensa hoitoon. Kourvauksen on oltava substanssista riippumaton.

Lääkekannabis on toimiva lääke moniin sairauksiin ja on kohtuutonta olettaa että sairas ihminen pystyy itse maksamaan tällä hetkellä erittäin kalliin lääkekannabiksen itse ilman kela korvausta ja olisi erittäin tärkeää että reseptin saisi nykyään helpommin ,eikä lääkärien tarvisi pelätä heidän työn puolesta sen takia että he määräsivät henkilölle lääkkeen jonka he uskovat olevan potilaalle paras mahdollinen lääke

Terveyttä ja miettikää mitä seuraavaksi

Tervetuloa tänne jatkuvien kipujen kanssa elävien joukkoon. Ne vievät unet, voimat ja mielenterveyden.

Miksi meiltä kielletään luonnon meille antama universaali lääkekasvi ja sen käyttö? Olen lääkinnyt itseäni 48 vuotta tällä yrtillä ja se on pelastanut henkeni, muuten olisin narkomaani! Heitteillejätetty lapsena tämän yhtkunnan taholta ja nyt jo toistamiseen ihmisoikeusrikoksen uhrina! Hävetkää päättäjämme kun työnnätte päätänne pensaaseen ja palvotte Big Pharmaa! Antakaa kansalle vapaus päättää itsemitä käyttää!

Nykyinen käytäntö on epäinhimillinen ja julma, potilailta evätään ja estetään tarkoituksella toimivan ja haitattoman tehokkaan vuosituhansia käytössä olleen luonnon oman lääkkeen saaminen.

Kiitos aloitteesta Hra Parkinsonin puolesta.

Ei kenelläkään sairaalla, suuri osa yleensä minimi sairaspäivärahoilla tai työttömyyspäivärahalla, ole mahdollisuutta edes kokeilla tätä lääkemuotoa. Tämäkin lääke tulisi saada kaikille mahdolliseksi käytettäväksi. Rahallisesti se ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Kannabis on monille paras lääke usean eri taudin kohdalla. Se että vaikeutetaan tehokkaamman ja vähempihaittaisen lääkkeen käyttöä on täysin turhaa kärsimyksen aiheuttamista ja yhteiskunnan resurssien haaskausta.

Kivulla kidutus, ja lääketehtaiden tuottojen varmistaminen ei aja ihmisoikeuksia kivuttomaan ja terveellisempään elänään. Lääkärit koulutukseen, ja viljelyoikeus Suomeen. T kivulias, ei huumasntumishaluinen

Ms-tauti, Parkinsonin tauti ja monenlaiset kiputilat, sekä opiaattipohjaisten lääkeaineiden määrääminen sekä väärinkäyttö vähenisivät tämän aloitteen myötä.

Älköömme koskaan luovuteta taistellessamme oikeuksiemme puolesta tekopyhää sortovaltaa vastaan.

Parempi hoito kuin kemikaalit!!!

Päättäjien tietämättömyys lääkekannabiksesta/ päihteeksi käytettävästä kannabiksesta on hävyttömän huono, korjatkaa tietojanne faktoista jolloin myöskin päätöksen teko asian suhteen helpottuu.

Tämä asia on syytä saada kuntoon mahdollisimman pian!

Lääkannabista on kehitetty varsinkin Israelissa sekä kroonisen kivun lievitykseen että epilepsian hoitoon. Myös lasten vaikeaan epilepsiaan lääkekannabis on monille tuonut avun. Oma lapseni sai epilepsiadiagnoosin vauvana ja olen kokenut sen, että monet lääkärit eivät välitä edes lasten elämän laadusta vaan heille keskeistä on vain nitistää epilepsiakohtaukset, vaikka samalla epäsopiva lääkitys pilaisi koko perheen arjen. Lapsellani on useampi keinotekoinen epilepsialääke (eri aikaan käytettynä: Orfiril Long, Apydan, Frisium) aiheuttanut vakavia sivuvaikutuksia, joista on päästy eroon kun lääkitys on lopulta saatu purettua. Tätä taustaa vasten uskon, että luonnonmukaisesta lähteestä tuotettu kannabislääkitys on varmasti parempi vaihtoehto kuin synteettiset myrkyt. Keskustelua pitäisikin käydä enemmän siitä, että millaisia myrkkyjä hyväksytään lääkkeiksi ja miksi esim. bentsoja (Bentsodiatsepiinit) kuten Frisium tungetaan lapsille epilepsialääkkeenä isojakin annoksia? Lasten annokset ovat usein kohtuuttoman isoja painoon nähden ja niihin syntyy riippuvuus. Lapseni omaishoitajana useamman lääkekokeilun läpikäyneenä suosittelen kehittämään ja tuottamaan Suomessa kannabislääkkeitä yhdeksi vaihtoehtoiseksi hoitomuodoksi niille joilla on neurologinen sairaus tai kivunlievitykselle tarve. Mitä enemmän tutkimukseen satsataan, sitä kohtuuhintaisimmiksi saadaan nämä kasvista lähtöisin olevat, huumettomat tai lähes huumettomat kannabislääkkeet.

Paras lääkehoito moniin sairauksiin on ehdottomasti LÄÄKEKANNABIS. Hyötyhampusta voi valmistaa todella moneen tarkoitukseen käytettäviä tuotteita. Esim. Ravintona todella ravitsevaa syötävää, kasvaessa puhdistaa maaperästä raskasmetalleja ja sitoo epäpuhtaudet ilmasta ja voisin jatkaa luetteloa, mutta hamppua ollaan viljelty jo 1000 vuosia maapallolla hyötytarkoitukseen/käyttöön.

Hyödyllinen lääkekasvi

On alettava ymmärtää sanojen huume, päihde ja lääke erot. Huume voi olla lääke oikein käytettynä. Tämä ajatus on edelleen Suomen oloihin liian radikaali, mutta siksi näitä addresseja allekirjoitan, koska uskon, että jokin päivä tämö hysteerisen kieltolain tilalle tulee rakentavampia ratkaisuja. Tukea, ei tuomioita ja lääkkeitä niitä oikeasti tarvitseville!

Tämä pelasti krooniset kipuni ja auttaa syöpä hoidossa

Tämä helpottaisi meidän kipupotilaitten elämää

”Suomen olisi aika vapauttaa lääkekannabis kipukroonikoiden käyttöön. Vuodet kovissa kroonisissa kivuissa kahden harvinaistaudin kourissa ovat vieneet pohjan elämältä.

Masentavaa kun tiedän että vertaiset ulkomailla pystyvät lääkekannabiksen avulla luopumaan kovista, haitallisista lääkkeistään ja elämänlaatu kohentunut huomattavasti! Miksi Suomi syrjii kipuihmisiä? Oma sairauteni jatkuu hautaan asti. Keneltä se on pois jos saisin mahdollisuuden inhimilliseen elämään loppuvuosikseni?”

Perustakaa päätöksenne tutkimustuloksiin sekä tietoon, älkääkä uskomuksiin ja pelkoon.

Olen kipukroonikko enkä saa apua jatkuviin 24/7 päällä oleviin jalkojen ja selän hermokipuihin kioupoliklinikan määräämistä lääkkeistä. Olen lääkityksestä huolimatta työkyvytön ja tarvitsen arjessa apua että selviän edes perusasioista. Vahvin lääke jota minulle on kokeiltu, on ketamiini infuusio. Tämäkään ei helpotusta kipuihin tuonut. Mielestäni näin kärsivä ihminen pitäisi olla oikeutettu myös saamaan kokeikuun kannabiksen kivunhoitoon. Asiasta ei kuitenkaan uskalla edes puhua hoitavalle lääkärille koska siinä on vaara että leimautuu ja menettää vuosia etsityn lääkityksenkin joka kipupolilla on määrätty. Olen tutkinut kannabista itsekkin paljon netistä ja huomannut että siitä on apua todella moniin sairauksiin. Tällä hetkellä lääkäreitä aivopestään edelleen että kannabis olisi vain pelkkä huume. Maailma on täynnä tutkimuksia ja kokemuksia siitä miten moniin sairauksiin kannabiksesta on kuitenkin apua, mukaan lukien kroonisen kivun hoidossa. Olisi aika täälläkin aika alkaa uskomaan pikku hiljaa siihen että kyseessä on myös lääkekäyttöön sopivasta kasvista.

”opioidi kriisi” vie kipupotilailta lääkkeet ja kipupolit ovat mielivaltaisia psykiatrisia hoitoloita

Kärsin halvaantumisen seurauksena kovista kestämättömistä kivuista ja spastisuudesta.opioidit aiheuttavat järkyttäviä sivuvaikutuksia ja kuolemia.muualla maailmassa kannabis sallittua lääkekäyttöön.luonnonlääkekasvi.

Yksinkertaisuudessaan kun verrataan kannabiksen ja opioidien haittoja lopputulos on selkeä. Kannabiksen haittavaikutukset ovat aivan toista luokkaa.

Myös adhdn hoidossa toimii paremmin kuin amfetamiini.

Olisi jo aika Suomessakin päivittää tietämys ja saada tämä asia ajantasalle, ei ole mitään hyötyä että ihmiset joita lääkekannabis auttaa, joutuvat turhaan kärsimään.

Minusta lääkekannabiksen saaminen on Suomessa kohtuuttoman vaikeaa sitä oikeasti lääkkeeksi tarvitseville siksi tämä nykyinen epäoikeudenmukainen tilanne pitää pikimmiten korjata.

Vaikeasta kivusta kärsiville, joilla muut lääkkeet on jo kokeiltu, pitäisi voida kokeilla lääkekannabista ja potilaan tulisi saada siitä kelakorvaus.

MS tautia sairastavana kannatan tätä

Ms-taudin lääkehoidossa on kaikki oloa helpottava lääkitys tuotava kaikkien sitä tarvitsevien saataville Kela-korvauksen kautta.

Apua!!

Luonnon tuote on parempi kuin synteettinen lääkeyhtiöiden jättibisnes. Lisäksi tehokkaampi kivun hoidossa kokonaisvaltaisesti (fyysinen ja psyykkinen kipu).

Lääkekannabis on useita opioideja turvallisempi ja vähempihaittainen lääke vaikeisiin kiputiloihin ja pitäisi sallia rajattuun käyttöön, tai siis mahdollistaa kaikkien tarvitsevien saataville

WHO suosittaa kannabiksen käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin seuraavissa sairauksissa: MS, pitkittynyt krooninen kipu, dementia, Touretten-syndrooma, HIV/AIDS ja osana syöpähoitoa. Parkinsson, dystonia ja glaukooma -potilaat myöskin hyötyvät lääkekannabiksesta. Suomen pitää toimia vastuullisesti ja pyrkiä sallimaan tämäkin hoitomuoto näissä hankalissa sairauksissa. Vain MS-tautiin linjattu Sativex-suihke korvaamattomana on sairaalle ihmiselle liian kallis. Sallisin kasvatuksen omaan käyttöön reseptillä tai ns. kukinto-osan myyntiä apteekeissa. Sallisin lääkekannabiksen jos potilaan lääkkeet jo muutenkin kovia esim. pitkäaikainen opiaattien tai neuroleptien käyttö.

Ajatelkaa nyt globaalia tilannetta lääkinnällisen käytön ja kivun hoidon suhteen! Lääkkeenä tämä luonnontuote on paljon terveellisempi kuin moni kela-korvattavia epäterveellinen lääke!

Tervein päätös, mitä maailmanhistoriassa on! Se on vaan niille ketkä sitä oikeesti tarvii. Ei sen kummempaa:). hienoa jos edistyttäisiin 2020-luvulle

Järjetöntä rahastaa kivulla !!!!

Jo olisi aika saada vapaampi lääkekannabis joka suhteettoman kallis lääke ( suihkemuotoinen 3 pullollista yli 600 € ja se ei riitä kuukaudeksi) kun taas kukkakasvustoa jonka hinta vaihtelee kuukausiannoksella 1000 – 1500€ KELAN korvattavaksi. Ainakin 60/40% ja lääkekaton karttuessa 2,50 €.

Kivut ovat kamalat. Olen allerginen Ibuprofeniilille ja muille vastaaville tulehduskipulääkkeille. Ainut jota joudun syömään päivittäin max annoksen on Panacod. Onko se sitten hyvä/parempi vaihtoehto? En tiedä auttaisiko lääkekannabis vaivoihini, mutta varmasti olisin valmis sitä kokeilemaan mikäli se olisi mahdollista.Näistä codeiinia sisältävistä lääkeyhdisteistä tulee varmaankin riippuvaiseksi ja luulen että muutkin haitat saattavat olla pahempia kuin Kannabiksessa. Huumeeksi tai nautintoaineeksi en niitä suosittelisi mutta meille jotka kärsimme päivittäin kovista kivuista esim. liikenneonnettomuuden jälkeen olisi hyvä saada vaihtooehtoinen lääke kela korvattavana käyttöön.

Kannabista pitäisi saada kasvattaa omaan käyttöön lääkkeeksi. Terveellisempää kuin kourallinen migreenilääkkeitä joka päivä

Pitkäaikaisen kivun (ei pelkästään syöpäkipujen!) hoitoon on voitava käyttää kaikkia saatavilla olevia keinoja, ettei kipuihmisten ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi päättää päivänsä jatkuvien, sietämättömien kipujen vuoksi.

Järjetöntä, että lääke joka auttaa niin monia kivuista ja sairauksista kärsiviä, ei ole Kela korvauksen piirissä. Annetaan kaikille, joita tämä lääkeaine auttaa toimintakyvyn säilyttämisessä, myös mahdollisuus taloudellisesti käyttää sitä.

Tämä on todella tärkeä asia heille ja meille joille todellisuus on että muista lääkkeistä ei vain yksinkertaisesti ole apua. Ei ole reilua että joutuu elämään 24h kovien kipujen kanssa joka ikinen päivä kun jokin helpotus, edes pieni sellainen voisi tästä lääkkeestä löytyä

Jos itse olisit sairas tai rakkainpasi olisi sairas, etkö toivoisi tuskiin ja kipuihin helpotusta tai että läheisesi ei tarvitsisi suotta kärsiä?? Olet mielestäni henkisesti hyvin sairas ihminen jos toivot muille ihmisille kärsimystä tai et halua heidän voivan elää ilman kipuja. Vielä kun luonnosta löytyisi siihen helpotusta täysin luonnollisesti.

Pojalleni on vaikea epilepsia, kaikki lääkkeet testattu, ketogeninen dieetti testattu, ja kannabis on meidän ainoa toivo.

Ihmiset ketkä tarvitsee cannabista pitäisi saada sitä…. Plus jos ajattelee kuinka paljon rikollisuus pienenisi ja valtio saa JÄÄTÄVÄT vero tuotot. Ja kansalaiset on tyytyväisiä

Täällä kärsitään helvetillisistä kivuista. Ei ole ihmisen arvoista elämää tämä.

Asia kannattaisi ottaa uudelleen käsittelyyn Kv tutkimuksen ja käytäntöjen sekä niistä saatujen tulosten mukaan, jotta voidaan tutkittuun tietoon perustuen tehdä päätös asiaan.

Hamppu saataville ja kelakorvattavaksi niinkuin muutkin lääkkeet.

Pitää ehdottomasti saada kela-korvauksen piiriin.

Kannabis tulisi kokonaisuudessaan laillistaa sillä kieltolaki ei ole vähentänyt sen käyttöä eikä haittoja. Lääkekannabis on ehdottomasti saatettava kelakorvausten piiriin ja luvansaneita lääkäreitä lisättävä.

Minulla on aivo syöpä diagnoosi, tarvitsen hyvälaatuista tutkittua CBD cannabioidi öljyä, epileptisiin oireisiin ym. sairauden oireiden lievittämiseen LAILLISESTI, KELAN KORVAAMANA!

On mielestäni erittäin kyseenalaista että esim. vaikeasta kroonisesta kivusta kärsivät ihmiset eivät saa laillisesti siihen helpotusta, jos kaikki muut keinot on käytetty.

Kipupotilaille oikeus elämään jossa on mahdollisuus saada kipuihin apua!

Hyviä tuloksia maailmalla,erilaisten sairauksien hoidossa. Ei ole kyse huumeista, vaan ihmisten kärsimysten lieventämisestä.

Jos kaikki mahdolliset lääkkeet ja muut hoitomuodot on kokeiltu kipujen lievittämiseksi tehottomaksi, niin todellakin puollan lääkekannabiksen käyttöä. Kiputilat lisäävät aivan varmasti masentuneisuutta, koska ei kykene suoriutumaan normi askareistakaan mielenterveyden vuoksi. ”Oravanpyörä” on valmis ja kuinka kalliiksi se tulee yhteiskunnalle???