Populaation uudelleen järjestely, rajaaminen ja hajaannuttaminen
(in English below)

Rajulla otsikolla, mutta asiaa:  Tämän hetkinen pandemia näyttää kyntensä suurissa kasvukeskuksissa, mikä tekee maailman laajuisesti tilanteesta hallinnollisesti ja talouden näkökulmista erityisen haastavan.  Tulevaisuuden kriisin hallintaa olisi väestön hajauttaminen.

 

Pssst – jos haluat lisää amatöörivideoita kuten yllä, seuraa youtube -kanavaani!  Tämän videon koostin Hack the crisis -hackathonin yhteydessä, ennen kuin oli vielä aavistustakaan Uudenmaan sulkemisesta hiiskuttu yleisölle!

Modernin yhteiskunnan haaste on, että olemme laittaneet kaikki munat samaan koriin.  Suuret yhtiöt kansainväliset ovat suuressa roolissa arkemme pyörityksessä mm ruoka- sekä päivittäistarvikkeiden tuotantoketjussa.  rahavirrat on ohjattu näiden pääväylien kautta suuriin jokiin, jotka vievät yksityisiin lammikoihin – meistä ihmisistä on tullut maailmanlaajuisen monopolipelin nappuloita.  Mitä suuremmiksi osatekijät kasvavat, sitä haavoittuvampi on yhteiskunta rakenteemme.

Meidän täytyy luoda paremmat paikalliset verkostot.  Paikallisuus ja hajautettu infrastruktuuri on yksi tärkeimpiä tekijöitä globaalien kriisien hallinnassa.  Meidän tulisi tukea paikallisuutta tulevaisuutta varten, mutta erityisesti tämän hetken kriisinhallinnassa vahvistaa omia paikallisia toimintojamme.

Rajaaminen ja eristäminen luo sosiaalisia mikroilmastoja.  Tämä auttaa kriisitilanteessa säästämään tärkeitä toimintoja ja samalla voimme tutkia kriisin vaikutusta eri osa-alueilla ja erikokoisissa, eri tavoin järjestetyissä systeemeissä.

On monia keinoja tukea paikallisuutta hallinnon tasolta yritysmarkkinoille
 • Enemmänkasvukeskuksia tukee myös kuntien rakenteita ja taloutta pääkaupunkiseudun ulkopuolella
 • Tärkeiden hallinnollisten yksiköiden hajauttaminen – tuo työpaikkoja uusiin kasvukeskuksiin
 • ”3. maiden” tuotteet ovat halpoja, mutta kun tuonti häiriintyy huomaamme haavoittuvuutemme
 • Alv 0% korjaustoiminnalle lisää paikallista työvoiman tarvetta, tukeekoneiden ja muiden kulutushyödykkeiden elinkaaren pidentymistä ja tuo takaisin kestävän kulutuksen kulttuurin
 • Uusien virtuaalisten kyläyhteisöjen rakentuminen yrittäjyyden ympärille – alustoja paikalliseen markkinointiin.  Jo toimivien reko- ja some kirpputorialustojen tapaan paikalliset yrittäjät tuodaan yhteiselle markkina-alustalle – kyläyhteisöön
 • Paikalliset valuutat – Paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä tulisi tukea yhteiskunnan taholta

Reorganizing population, cropping and segregating

Problem of the modern world is that we’ve put all our eggs in the same basket.

Huge companies run our daily routines and food and consumer products are produced in cheapest possible ways.  Moneyflood is directed trough these main rivers to private puddles and us humans have become particles of global monopoly game.  As long as we are growing bigger and bigger we will get more fragile.

We need to create for now and for future better local networks.  Locality and scattered infrastructure is one of the most important longterm solution to fight global crisis.  We should aim to support locality throughout the world, but in this ongoing crisis especially aim to strengthen our own local producers and services.

Cropping and segregating is creating social microclimates, which in crisis situation can help to save some of the functions, as well as allowes to observe effects on separate areas and actors.

There are several ways to support locality – we will show few points and examples
 • Having more growth centres – supports also municipalities outside capital area
 • Spreading important administrative actors – will bring jobs to new growth centres
 • 3rd world products are cheap, but when import gets distracted we will see the vulnerability
 • Vat freedom in repair work will bring work for locals and support using machines and supplies longer bringing back the culture of sustainability
 • Entrepreneur village environment – platforms for local marketing.  Imitating existing farmers market and facebook flea market ideas all local entrepreneurs are brought on common platform of market. 
 • Basic income would be supporting micro scale entrepreneurs to bring their skills out.
 • Using local services and products should be engouridged by governmental support