Kuntien, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden, palveluiden toimivuus vaikuttaa erityisen paljon meidän vammaisten ja läheistemme arkeen.

Tulevien hyvinvointialueiden palveluiden suunnittelussa lähtökohtana tulee olla meidän vammaisten itsemääräämisoikeus ja se, että mekin voimme käyttää yleislä, kaikille tarkoitettuja sote-palveluita. Hyvinvointialueiden toiminnan on syytä olla esteetöntä ja saavutettavaa.

Me vammaiset emme tarvitse turhaa byrokratiaa, vaan oikeat palvelut oikeaan aikaan. On tehtävä lakia kunnioittavia, yksilöllisiä ja pääasiassa toistaiseksi voimassaolevia päätöksiä, joissa ajatellaan asiakkaan etua. Palveluista ja niiden hakutavoista tulee tiedottaa hyvin ja selkokielellä. Tulevien hyvinvointialueiden on syytä palkata asiantuntevia palveluohjaajia ja – neuvojia neuvomaan ja tukemaan vammaisperheitä.

Hyvinvointialueiden tulee valvoa hyvin sekä omia että osto- ja palvelusetelipalveluitaan. Jos epäkohtia esiintyy, niin korjaustoimiin on ryhdyttävä niin pian kuin mahdollista. Koska väestö ikääntyy vauhdilla, tarvitaan lisää esteettömiä asuntoja. Vammaisuus ei katoa, kun ihminen täyttää 65 vuotta. Oikeus kuntoutukseen ja vammaispalveluihin on iästä riippumatonta.

YK:n vammaissopimuksen mukaan meillä vammaisilla tulee olla oikeus päättää itse asumisjärjestelyistään, eli siitä, missä, miten ja kenen kanssa hän asuu. Kuntien, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden, tuleekin muistaa, että vammaisten pakkomuutot ovat kiellettyjä.

Vammaisten lasten ja nuorten on voitava käydä lähikoulua ja heidän on saatava tarvitsemansa tuki opinnoissaan. Ryhmät eivät saa olla liian suuria. Kouluissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa, kuten koulunkäynninohjaajia. Tarvitaan paitsi yleisopetusta, myös pienryhmä- ja erityisopetusta. Inkluusioon on oltava riittävästi resursseja. Se ei saa olla säästökeino.

Myös työtoiminta siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1..1..2023. Työtoiminnan epäkohdat tulee kartoittaa ja korjata. Työtoimintaan osallistumisesta saatavan työosuusrahan on ylitettävä osallistumiskustannukset. Ylläpitokorvauksen perimisestä tulisi luopua kokonaan.

Kuntiin, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueille, on syytä perustaa esteettömyys- ja vammaisasiamiesten virat. Lisäksi on syytä ottaa käyttöön anonyymi rekrytointi, yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, etsivä vammaistyö ja osallistava budjetointi. Sekä kuntien että hyvinvointialueen toiminnan tulee olla saavutettavaa ja toimitilojen on oltava esteettömiä.

Kunnanvaltuustojen, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden valtuustojen, kokouksissa on syytä olla viittomakielen tulkkaus. Kuntien ja hyvinvointialueiden kokousten verkkolähetykset tulee tekstittää. Tämä hyödyttää muun muassa huonokuuloisia, kuuroja ja muunkielisiä ihmisiä

Kuntien, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden, on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa. Järjestöillä on arvokasta tietotaitoa. Hyvinvointialueiden, ja myös kuntien, tulee tulevaisuudessa tukea järjestöjeä muun muassa myöntämällä niille avustuksia ja tarjoamalla maksutta niiden käyttöön tiloja. Kunta- ja aluepäättäjät sekä virkamiehet tarvitsevat koulutusta vammaisten arjesta. Heidän on päästävä kokeilemaan asioiden hoitamista vammaisena.

Vammaisneuvostojen vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä. Hyvinvointialueen vammaisneuvostojen olisi syytä myöntää läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustojen, – hallitusten ja – lautakuntien kokouksissa. Kuntien vammaisneuvostoille tulisi puolestaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeus kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien kokouksissa.

Ensi kevään alue-/sotevaalit ovat tärkeät, koska niissä päätetään meidän kaikkien arkeen vaikuttavien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden tulevaisuudesta.

Rohkaisen kaikkia vähemmistöihin kuuluvia, kuten meitä vammaisia ja meidän äheisiämme, lähtemään ehdolle sotevaaleissa. Tiedämme hyvin, miten palvelut ja tuet tällä hetkellä toimivat. Meillä on varmasti paljon hyviä ideoita palveluiden ja tukien kehittämiseksi. Aluevaltuustoihin olisi hyvä valita mahdollisimman monen eri ikä-, ammatti-, tulo- ja väestöryhmän edustajia eri puolilta aluetta. On tärkeää, että me vammaiset asetumme runsain määrin ehdolla sotevaaleissa. Muuten meitä ei voida valita tuleviksi aluepäättäjiksi. Ei mitään vammaisuudesta ilman meitä vammaisia. Meidän tulee olla itse mukana tekemässä päätöksiä.

#Vantaa, #Kerava, #VantaaJaKerava, #Vammaisuus, #Vammaiset, #SoteVaalit, #AlueVaalit , #Elina2022, #Vasemmisto