Vantaalaisessa koulussa tapahtunut järkyttävä väkivallanteko on lasten avunhuuto aikuisille. 

Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Näin sanoo kaksi vuotta sitten uudistettu varhaiskasvatuslaki. Tämä lukee myös YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, josta kumpuaa varhaiskasvatuksen arvopohja.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on siis yksiselitteinen velvollisuus ehkäistä väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää sekä puuttua välittömästi, mikäli tällaista käytöstä lasten välisissä suhteissa ilmenee. On tärkeää, että päiväkodissa puututaan jo kiusaamisen ensimmäisiin merkkeihin, jotta toista loukkaava käytös ei normalisoidu eivätkä kiusaamiseen liittyvät roolit juurru ryhmään. 

Kiusaaminen voi olla fyysistä (esim. tavaroiden riistäminen, töniminen, lyöminen), verbaalista (härnääminen, nimittely, kiristäminen, uhkailu ja juoruilu) sekä psyykkistä (torjuminen, ulkopuolelle jättäminen ja esim. vastaamattomuus). Kaikkia näitä muotoja  ilmenee valitettavasti myös varhaiskasvatuksessa ja tutkimusten mukaan erityisesti psyykkistä kiusaamista ilmenee eniten pienten lasten keskinäisissä suhteissa.

Onneksi kiusaamisen ehkäisy on nyt merkitty varhaiskasvatuslakiin, ja onneksi kirjauksen tueksi on kehitetty viime vuosina laadukasta materiaalia henkilöstön tueksi. Voimme lämpimästi suositella esimerkiksi PIKI-materiaalia, joka on kehitetty varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön. Materiaalin työstämisessä on ollut mukana kasvatustieteen tohtori Laura Repo, joka on väitellyt pienten lasten kiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. 

Revon mukaan perinteiset koulukiusaamisen määritelmät eivät ole toimivia varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa, koska lapsilla ei ole vielä samanlaista tietoisuutta  teoistaan eikä kykyä ymmärtää kokonaisuuksia. Revon määritelmän mukaan pienten lasten kiusaamisella tarkoitetaan ryhmässä tapahtuvaa loukkaavaa ja vahingoittavaa vuorovaikutusprosessia, joka ajan myötä johtaa jonkun tai joidenkin sulkemiseen yhteisön ulkopuolelle. Kiusaaminen on siis mitä suurimmassa määrin ryhmäilmiö, jossa kyse on opituista toimintamalleista ja rooleista. Tällöin on tärkeää kohdistaa kiusaamista ehkäisevät ja siihen puuttuvat toimet nimenomaan ryhmään eikä vain sen yksittäisiin jäseniin.

Repo erottaa kiusaamisen ehkäisyssä neljä ulottuvuutta: 1) aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen, 2) yhteisön tason, 3) ryhmän tason ja 4) yksilötason. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on suuri rooli kiusaamisen ehkäisyssä kaikilla näillä tasoilla. Heidän on luotava ryhmään lasta kunnioittava toimintakulttuuri, johon sisältyy läheinen ja turvallinen suhde lapsiin. Lisäksi heidän on vahvistettava lasten itsesäätelytaitoja ja sosiaalisia taitoja, sidottava huoltajat vahvemmin yhteisöön ja toteutettava laadukasta varhaispedagogiikkaa. Niinkin päivittäinen asia, kun henkilöstön osallistuminen lasten leikkeihin, voi olla kiusaamisen ehkäisyn kannalta ratkaisevaa. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävä on siis pitää huolta sekä ryhmän yksilöistä että koko ryhmästä ja sen dynamiikasta. Olennaista on, että päiväkotien ryhmissä on riittävästi koulutettuja työntekijöitä eivätkä ryhmät ole liian isoja, jotta lasten ryhmäytyminen onnistuisi paremmin  ja lapset saisivat tarpeidensa mukaista yksilöllistä huomiota aikuisilta.

Kiusaamisilmiöön liittyvän ymmärryksen ja pedagogisesti laadukkaan, toiminnallisen materiaalin lisäksi tarvitaan jokaiseen varhaiskasvatuksen toimipisteeseen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma ja kykyä sen jalkauttamiseen arkeen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön täydennyskouluttamista ja sitovaa psykologi- ja kuraattorimitoitusta myös varhaiskasvatukseen. Kiusaamisen vastaisesta työssä vastuussa voisi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen sosionomi, jonka tehtäväkuvaa valtakunnallisesti ja paikallisesti parhaillaan laaditaan. 

Kiusaamisen vastaista työtä on tehtävä suunnitelmallisesti ja sitoutuneesti koulutuspolun alkupäässä, jotta se olisi perusopetuksen puolella ja koulutuspolun myöhemmissä vaiheissa tehokkaampaa. 

Kirjoittajat:

Tiia-Maria Luukko
Varhaiskasvatuksen opettaja

Elina Wallin
Varhaiskasvatuksen opettaja

 

Lue lisää: